Lex Sarah

Vad är lex Sarah?
Lex Sarah är en samlad benämning på bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som säger att de som arbetar inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållanden, eller risker för missförhållanden, till socialnämnden eller till den som är ansvarig för verksamheten. Lex Sarah är inte tillämplig för privatpersoner utan riktar sig till anställda inom socialtjänsten.

Missförhållanden, eller risker för missförhållanden, är något som innebär ett hot mot eller något som har medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Det handlar om vad som hänt eller vad som kan hända om verksamheten inte uppmärksammar de brister som kan finnas. Lex Sarah syftar till att komma tillrätta med brister i den egna verksamheten, att utveckla denna och förhindra att liknade händelser uppstår. De missförhållanden/risker för missförhållanden som upptäcks är socialtjänsten skyldig enligt lag att utreda och åtgärda. 

Alla lex Sarah-rapporter måste utredas. När den som bedriver verksamheten tar emot en lex Sarah-rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är socialtjänsten skyldig att utreda, dokumentera, avhjälpa och/eller undanröja det rapporterade. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  I Gällivare kommun görs anmälan av kommunens lex Sarah-utredare på uppdrag av socialnämnden.

När tillsynsmyndigheten fått in allt material kring lex Sarah-anmälan görs en granskning av själva anmälan och utredningen. Tillsynsmyndighetens granskning leder till en bedömning om den som bedriver verksamheten har utrett händelsen i tillräcklig omfattning, om man har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med det och om verksamheten arbetat fram lösningar för att förhindra att liknande uppstår igen. Sedan avgörs ärendet med ett beslut. I sitt beslut kan tillsynsmyndigheten bedöma att den som bedriver verksamheten gjort tillräckligt för att uppfylla sina skyldigheter och ärendet avslutas med det. Tillsynsmyndigheten kan också kräva att den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att rätta till sina brister om de upptäcker att lagar, förordningar och andra föreskrifter inte följs. Tillsynsmyndigheten kan bestämma att verksamheten ska rätta till bristerna och det beslutet kan förenas med vite. Följs inte deras beslut har de rätt att återkalla verksamhetens tillstånd eller till och med förbjuda fortsatt verksamhet.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om lex Sarah finns det mer information på http://www.ivo.se/ och på http://www.socialstyrelsen.se