Lex Maria

Vad är lex Maria?
Lex Maria är en benämning på bestämmelser i patientsäkerhetslagen som innebär en skyldighet för vårdgivare att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om enskild har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på en god vård inom hälso- och sjukvården respektive tandvården upprätthålls. I detta arbete skall vårdgivaren vidta förebyggande åtgärder och dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten och hur en lex Maria-anmälan skall göras. Anmälningar enligt lex Maria gäller för landsting och kommuner, den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal. Lex Maria är inte tillämplig för privatpersoner utan riktar sig till anställda. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 

Alla lex Maria-rapporter måste utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. I Gällivare kommun görs anmälan av kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, på uppdrag av socialnämnden. 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om lex Maria finns det mer information på http://www.ivo.se/ och på http://www.socialstyrelsen.se