Insatsförklaring

Hemtjänst

Den sociala hemtjänsten består av hjälp som utförs i det egna hemmet av personal. Insatserna kan vara följande:

• Social service som tex städ, tvätt och inköp.
• Omvårdnad -personlig hygien, tillsyn, hjälp vid förflyttningar, avlösning i hemmet etc.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett bistånd som kan beviljas för att den enskilde skall kunna kalla på hjälp i akuta situationer när han/hon är ensam samt för att han/hon skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå och kunna känna trygghet i hemmet. Trygghetslarm kan i vissa fall ersätta tillsyn.

Avlastning

Tillfällig avlastning kan beviljas när den enskildes funktionsförmåga sviktar, när den enskilde vårdas i hemmet av närstående som behöver avlastas, när det finns behov av vidare utredning, i väntan på bostadsanpassning samt i väntan på särskild boendeform. Beslut om avlastning tidsbegränsas alltid.

Växelvård

Växelvård kan beviljas när den enskilde vårdas i hemmet av närstående som regelbundet behöver avlastas.

Särskilt boende för äldre

Med särskilt boende för äldre avses samtliga äldreboenden i Gällivare kommun; servicehus, gruppboenden, demensboenden samt sjukhem. Särskilt boende kan beviljas när den enskilde har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnadsinsatser dygnet runt och när insatser i eget hem ej är tillräckliga för att den enskilde skall tillförsäkras skälig levnadsnivå, det vill säga att det föreligger svårigheter att tillgodose insatsbehovet med planerade punktinsatser. Omfattande behov av omvårdnadsinsatser innebär att den enskilde behöver betydande hjälp vid många moment i sin dagliga livsföring. Särskilt boende kan även, i vissa fall, beviljas när den enskilde ej kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå i det egna hemmet på grund av otrygghet.