Socialtjänstlagen (SoL)

Biståndshandläggaren utreder och bedömer om behov av hjälp finns eller om dessa behov kan tillgodoses på annat sätt. Besluten beviljas utifrån var och ens speciella behov och syftet är att stödja förmågan att leva ett normalt liv.

Biståndshandläggaren ansvarar för beslut gällande hemtjänst och andra insatser inom äldreomsorgen t.ex. trygghetslarm, matdistribution, särskild boendeform etc. Den sociala hemtjänsten består av hjälp som utförs i det egna hemmet av personal. Insatserna kan vara följande:

  • Social service som t.ex. städ, tvätt och inköp
  • Omvårdnad - bl.a. personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar
  • Trygghetslarm
  • Avlastning
  • Växelvård
  • Särskilt boende

Ansökan

För att aktualisera behov av hemtjänst eller övriga insatser kontaktar du biståndshandläggaren i kommunen. Tillsammans med biståndshandläggaren bokas ett hembesök in och ansökan om de insatser som önskas upprättas. Ansökan om insatser behandlas alltid med sekretess.

Utredning

Biståndshandläggarens mål är att göra noggranna utredningar om vad och vem som ska kunna tillgodose dina behov. För att kunna avgöra om du har rätt till insatser gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning i varje enskilt ärende. I denna utredning tar handläggaren reda på dina behov av hjälp och stöd. Utredning inleds skyndsamt och utredningstiden varierar utifrån behov. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Länk till taxa för vård- och omsorg

Vem kontaktar jag om jag önskar ansöka om hemtjänst eller andra insatser?

Om du har behov av insatser från hemtjänsten eller övrigt bistånd är du välkommen att kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för den dag i månaden som du är född.

 

Läs mer:
Insatsförklaring

 Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka om hemtjänst,
Träffas säkrats kl 08:30 – 09:30

Är du född:
Dag 1-5

Dag 6-10

Dag 11-15
 
Dag 16-20

Dag 21-25

Dag 26-31

Tel: 0970-818 000 (vxl)