Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

För vem gäller LSS

LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer som tillhör  någon av lagens tre personkretsar. Dessa personkretsar är: 

 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller
  autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld
  eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder
  som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personkrets 1 och 2 är diagnos baserat d.v.s. skall styrkas med läkarintyg eller framgå av psykologutlåtande.

I personkrets 3 ska alla rekvisiten vara uppfyllda för att man ska omfattas av lagen. Dessa rekvisit är: stora, varaktiga, betydande svårigheter och omfattande behov av stöd/service. Länk till mer information om rekvisiten.

Vid en ansökan prövas om man hör till någon av personkretsarna

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör någon av de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

Hur gör jag för att söka insatser via LSS?

Om du vill söka insatser via LSS kan du ta kontakt med en LSS-handläggare som ger dig mer information om ansökan och vilka insatser som finns att söka. Du kan också söka direkt genom att fylla i ansökningsblanketten för insatser via LSS.

Ansökningsblankett 

Skickas sedan till:
Biståndsenheten
LSS
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare

Vad händer när ansökan kommit in?

För att veta om Du har rätt till insatser enligt LSS gör handläggaren en utredning:

 • Vi begär in läkarintyg, psykologutlåtande och/eller ADL-bedömning av arbetsterapeut
 • Utredningen berör frågor om vilka svårigheter du har i Din vardag.
 • Beslut fattas om du tillhör LSS personkrets eller ej.
 • Beslut fattas om du har rätt till den sökta insatsen.

Utredningen ska kommuniceras med sökanden innan beslut tas, d.v.s. den enskilde har rätt att ta del av och läsa utredningen samt komma med synpunkter över underlaget i utredningen.

Vilka insatser finns att söka?

Personer som tillhör någon av personkretsarna har rätt att söka insatser enlig LSS. Insatser som kan erhållas med stöd av LSS-lagen är:

Bli kontaktperson

Om du är över 18 år och vill göra något för en annan människa, har engagemang och lite tid över, kanske ett uppdrag som kontaktperson skulle passa dig? Som kontaktperson är du kompis och stöd till en person med funktionshinder. Ni träffas regelbundet och fikar, går på bio, bowlar eller gör något annat kul tillsammans. Du behöver inte ha någon speciell utbildning. Just nu har vi ett stort behov av tjejer/kvinnor och  killar/män som vill bli kontaktpersoner för andra. Ersättning utgår enligt Kommunförbundets rekommendationer i form av arvode och omkostnadsersättning. För mer information kan Du kontakta familjerätten.

Individuell plan

Om du har rätt till LSS insatser kan du begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dig och dina önskemål.

Länk till information om individuell plan:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10996/2002-114-4_20021144.pdf

Utredningsförfarande vid LSS

Länk till mer information om utredningsförfarande

Dokumentation

Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person.

Vad ingår i en utredning?

Länk till mer information om vad som ingår i en utredning

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, inom hälso- och sjukvården och för funktionshindrade, så kallad LSS-verksamhet, samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning.

Länk till IVO:
http://www.ivo.se/tillsyn/Sidor/default.aspx/

Om du inte är nöjd med beslutet

Är du inte nöjd med det beslut du fått på din ansökan kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. 
Hur du ska göra för att överklaga, framgår av samma skrivelse som beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga och detta måste göras skriftligt. Överklagan ska lämnas till den som gav avslaget, men adresseras till Förvaltningsrätten. Om du tycker att det är svårt att överklaga kan du ta kontakt med en LSS-handläggare så får du hjälp med din överklagan.

Vad kostar det?

Den som bor i en särskild boendeform betalar hyra och mat. Vid t ex korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn och i dagverksamhet betalar man sin mat. I övrigt är alla insatser som ges enligt LSS kostnadsfria.

Stöd till dig som har mindre funktionshinder

Om du inte har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller
tillräckligt omfattande behov av hjälp kan du inte få hjälp enligt LSS, men
du kan få det beviljat i form av bistånd genom Socialtjänstlagen, SoL.

Vill du veta mera

För mer information kan du vända dig till socialtjänstens LSS-handläggare.