Revisionen i Gällivare kommun

Den kommunala revisionen är fullmäktiges eget kontrollorgan. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska hur kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de kommunala företagen fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska (utföra revision) på den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisionsarbetet innebär att granska och bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs. Revisorerna prövar om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad.

 

 Ordförande:

Krister Nordmark
Tel: 0970-818 000

Vice ordförande:

Sven-Erik (Eko) Nilsson
E-post 

Eva Nyström
E-post

Katarina Nilsson
E-post

Bernt Nordgren
E-post

Lekmannarevisorer i bolagen

TOP Bostäder:
Ordinarie: Eva Nyström
E-post
Ersättare: Katarina Nilsson
E-post

Matlaget:
Ordinarie: Eva Nyström
E-post
Ersättare: Katarina Nilsson
E-post

Gällivare energi:
Ordinarie: Sven-Erik Nilsson
E-post 
Ersättare: Bernt Nordgren
E-post

Laponiatjuottjudus:
Ordinarie: Viola Engström, Jokkmokk
Ersättare: Christer Nordmark
E-post