Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen följer även de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.