Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder.