Politik

Vart fjärde år genomförs allmänna val då medborgarna röstar på de partier eller politiker man vill ska representera dem i kommunfullmäktige, som sedan utser de slutliga ledamöterna i olika nämnder och styrelser på förslag från respektive parti.

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande tituleras kommunalråd.

Kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen ska en kommunstyrelse leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ska även följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Gällivare kommun har under mandatperioden 2019-2022 tre kommunalråd som heter Jeanette Wäppling (v) Henrik Ölvebo (mp) och Birgitta Larsson (s). 2019 är Jeanette Wäppling (v) även kommunstyrelsens ordförande. 2020 är Henrik Ölvebo (mp) kommunstyrelsens ordförande. 2021-2022 är det Birgitta Larson (s) som är ordförande i kommunstyrelsen.