Politik

Vart fjärde år genomförs allmänna val då medborgarna röstar på de partier eller politiker man vill ska representera dem i kommunfullmäktige, som sedan utser de slutliga ledamöterna i olika nämnder och styrelser på förslag från respektive parti.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tituleras kommunalråd.

Kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen ska en kommunstyrelse leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ska även följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Gällivare kommun har under mandatperioden 2022-2026 två kommunalråd som heter Birgitta Larsson (S) och Henrik Ölvebo (MP). Birgitta Larsson (S) är kommunstyrelsens ordförande.  Henrik Ölvebo (MP) är kommunstyrelsens vice ordförande.