Regelverk-vilka regler gäller

Kommunens inköp ska göras enligt:
- Lagen om offentlig upphandling (LOU) alternativt (LUF)
- Riktlinjer för upphandling

Riktlinjerna grundar sig på kommunens upphandlingsreglemente som beslutats av kommunfullmäktige samt gällande regelverk för offentlig upphandling:

  •       Lagen om offentlig upphandling LOU (2016:1145)
  •       Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, vatten, energi, transporter och posttjänster LUF          (2016:1146)

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) utgör kommunen en upphandlande myndighet. Kommunens hel- eller delägda bolag, TOP bostäder AB, Gällivare Energi AB samt Matlaget i Gällivare AB, utgör var för sig upphandlande myndigheter.

Riktlinjen gäller för all upphandling och inköp av varor, tjänster och byggentreprenader inom kommunkoncernen. Försäljning, köp eller hyra av befintlig fastighet, byggnad eller egendom som utgör fast egendom samt anställningsavtal omfattas inte av riktlinjerna.

Kommunen ska verka för en enhetlig och samordnad upphandlingsverksamhet. Kommunen ska av marknaden uppfattas som en attraktiv kund genom att vara avtalstrogna, punktliga betalare och med ett korrekt uppträdande

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2014/24/EU.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medlen genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att säkra den fria konkurrensen mellan leverantörerna och ge dessa möjligheter att tävla på samma villkor i varje upphandling. Det säkerställs genom tillämpning av principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

 

 Principer för all offentlig upphandling:

  •  Icke diskriminering - Förbud att indirekt eller direkt diskriminera någon leverantör exempelvis utifrån nationalitet. Detta innebär bland annat att det inte är möjligt att ställa krav som ger ett speciellt företag fördelar, exempelvis ett lokalt företag.
  • Likabehandling - Samma förutsättningar ska ges till alla leverantörer. Innebär exempelvis att information som ges ska tillhandahållas till samtliga leverantörer, vid samma tidpunkt.
  • Proportionalitetsprincipen - De krav som ställs i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas och även vara nödvändigt för att uppnå upphandlingens syfte.
  • Transparens/öppenhet - Upphandlingen ska vara tydlig och saklig. Leverantör ska veta hur och på vilka premisser upphandlingen och dess bedömningar/tilldelning kommer att ske.
  • Ömsesidigt erkännande - innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.