Ansökan om serveringstillstånd

Kommunen prövar ansökningar om serveringstillstånd. Ansökan sker på särskild blankett. För att ansökan ska kunna behandlas måste ansökningsavgiften vara betald och ansökan måste vara komplett och undertecknad av behörig firmatecknare.

Det är den som söker serveringstillstånd som ska visa att denne är lämplig, och följande handlingar måste bifogas ansökan:

För serveringstillstånd till allmänheten

Från Skatteverket:

 • Personbevis för enskilda personer, och i förekommande fall ägare, styrelseledamöter och bolagsmän.

Från bolagsverket:

 • Personnummerutdrag som visar en persons medverkan i olika företag. 
 • Konkursfrihetsintyg
 • Personnummerutdrag och konkursfrihetsintyg ska finnas för samtliga personer som har inflytande i ett företag, t.ex. VD, styrelseledamöter och bolagsmän.
 • För enskilda firmor och bolag, registreringsbevis (ej äldre än 3 månader)

Från Miljö- och byggnämnden:

 • Godkännandebevis för livsmedelslokal för serveringsställets kök
 • Eventuella bygglov eller bygglovsansökningar

Egna uppgifter:

 • Uppgift om aktiefördelning, eller i förekommande fall handelsbolagsavtal med uppgift om bolagsandelar.
 • Hyreskontrakt eller köpeavtal
 • Styrkt finansieringsplan
 • Driftbudget för första året
 • Uppgift om antalet anställda
 • Ritning över serveringsstället där bords- och eventuell barservering är markerad samt antalet sittplatser framgår. Omfattar ansökan även uteservering ska denna vara markerad.
 • Dokumentation/intyg om kunskap om alkohollagen.
 • Matsedel/meny
 • Beskrivning av verksamheten

För servering till slutet sällskap

Vad som utgör ett slutet sällskap i alkohollagens mening kan utgöras av t.ex. en förening, en personalgrupp eller en restaurangrörelse som på beställning bedriver festvåningsverksamhet. Därför varierar kraven på de handlingar som krävs för att pröva en ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap. Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap görs på  särskild blankett.

Generellt gäller dock att dokumentation om vad som utgör det slutna sällskapet krävs, beskrivning av tillställningens art och registreringsbevis eller motsvarande är nödvändigt för att pröva ansökan om serveringstillstånd.

I övrigt ska till ansökan bifogas uppgift om vilken mat som kommer att serveras, dokumentation om sökandens kunskap om alkohollagen, dispositionsrätt för serveringsstället och ritning med markerad serveringsyta.  

Exempel på handlingar som utgör underlag för prövning är:

 • Stadgar
 • Mötesprotokoll
 • Medlemsmatrikel