Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade (PRH)

Du som är bokförd i Gällivare och har en funktionsnedsättning som gör att du har betydande svårigheter att gå kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning.

Du kan ansöka som förare (Du själv kör fordonet) eller som passagerare (Någon annan kör fordonet du åker med). PRH-tillståndet är personligt och följer den som kortet är utfärdat till. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt. handläggningstiden är ca 4 veckor. 

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige.

Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276) 13 kap 8§, respektive transportstyrelsens bestämmelser (TSF 2009:73 ändrad genom TSF 2016:19).

b)Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73)Vid frågor och funderingar runt Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000

eller mejla till tillstand.gata@gallivare.se