Bygga & bo

Byggavdelningen utgår från plan- och bygglagen och handlägger allt från marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygglov på stora hallar, verksamhetslokaler samt bostäder till bygganmälningsärenden för attefallsreglerna och eldstäder.

I handläggningen ingår i mer komplexa ärenden även tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Vi utför även tillsyn enligt plan och bygglagen, kontrollerar obligatoriskt ventilationskontroller, hissintyg och är en remissinstans för olika myndigheter och instanser.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende
 • Du kan besöka oss under kommunhusets ordinarie öppettider alternativt ringa oss under byggavdelningens telefontider. Under rådande Covid-tider kan bemanningen variera.
 • Vid förfrågan via telefon, mejl (mobpost@gallivare.se) eller brev kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till dig om detta.
 • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär
 • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med nya handlingar inom tre arbetsveckor. I samband med det får du även information om vem som handlägger ditt ärende.
 • Vi kommer ge dig ett beslut om bygglov och förhandsbesked inom 10 arbetsveckor från en komplett ansökan
 • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte hinner efterlevas

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan åtgärden påbörjas.
 • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan och att underlagen är tydliga.
 • Att de kartor och ritningar du lämnar in är skalenliga. Vi ser gärna att handlingarna skickas digitalt via mittbygge alternativt mobpost@gallivare.se
 • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras våra mail/samtal/brev.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle

Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår myndighetsutövning.
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-post, mobpost@gallivare.se

Bra att veta när du söker lov i Gällivare

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för de förändringar du vill göra.

Ansök om bygglov via webben

Du kan elektroniskt ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov. Det går också att skicka in en ansökan om förhandsbesked och göra en bygganmälan på denna sida:

E-tjänster

Till din ansökan skall du bifoga digitala handlingar som beskriver vad du skall göra. Normalt krävs fasadritningar, planritning och en karta med projektet inritat och måttsatt.

Blanketterna har ersatts av våra e-tjänster. Hör av dig till oss om du har några frågor om e-tjänsten antingen via mobpost@gallivare.se eller ring oss på 0970-818 357.

 

Om du har bygg- eller boendefrågor som du ändå inte fått svar på är du välkommen att höra av dig via e-post. Om du vill ringer vi gärna upp – glöm inte att meddela oss ditt telefonnummer.