Kommunplan

 

I Gällivare kommuns kommunplan presenteras kommunens målsättning inom det sociala hållbarhetsområdet.

 

Målet är att vara en jämställd och jämlik kommun där människorna lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. En kommun med hög tolerans, där människornas lika värde står i centrum, där de som har sin tillvaro här känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Gällivare kommun arbetar rättighetsbaserat för att alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska kunna vara delaktiga på jämställda villkor och ta del av de mänskliga rättigheterna. Gällivare kommun arbetar aktivt för att stärka normer och värderingar som främjar social hållbarhet. Därför är det viktigt att alla former av diskrimineringar bekämpas. Målsättningen är att alla ska känna att de är lika mycket värda.

En förutsättning för ökad jämställdhet är att bryta stereotyper kring kvinnor och män. En förutsättning för ökad jämlikhet att bryta stereotyper kring olika grupper i samhället. En viktig faktor är att öka medvetenheten om vilka normer och värderingar som råder kring ålder, etnicitet, religion, funktionsvariationer, kön, könsidentitet och sexuell läggning.

För att bli en jämställd och jämlik kommun är det viktigt att generella insatser kompletteras med riktade insatser till nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socioekonomiskt mer utsatta.

I Gällivare kommun ska alla kunna känna sig trygga och delaktiga och kunna ha ett högt välmående. Hög tillgänglighet för alla är en förutsättning för inkludering, status och synlighet. Gällivare kommun arbetar aktivt för att utveckla och stärka dialogen med medborgarna i allmänhet och nationella minoriteter, personer med funktionsvariationer nyanlända, äldre, barn och ungdomar i synnerhet. Medborgardialoger och samråd med olika grupper är viktigt för inflytandet över frågor som berör medborgarna.

De nationella minoriteternas rättigheter, delaktighet och representation ska stärkas genom att bland annat skydda gruppernas rätt att utveckla sina språk och sina kulturer.Målsättningen är att erbjuda möjlighet till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk. Nämnder och utskott ska, i sina verksamhetsplaner, ta fram fokusområden och mätinstrument kopplat mot minoriteternas rättigheter och dessa följs upp i målstyrningsprocessen.

Barn och ungdomar är viktiga grupper, förstås, och arbetet ska ske i enlighet med barnkonventionen. Barns och ungdomars bästa ska beaktas i alla verksamheter och vid alla beslut och deras åsikter ska få komma fram och visas respekt.

Gällivare kommuns målsättning är att det ska finnas attraktiva, tillgängliga och ändamålsenliga kultur och fritidsaktiviteter, där alla ska ha möjlighet att delta. Kreativitet, mångfald och kvalitet ska prägla de aktiviteter som kommunen erbjuder. Medskapande från olika samhällsgrupper och rimliga kostnader är förutsättningar för deltagande och grunden i att skapa ett attraktivt kultur- och fritidsliv.

Alla verksamheter följer de lagstiftningar som finns kopplat till nämndernas och utskottens ansvarsområden. Från och med 2021 kommer nämndernas och utskottens servicedeklarationer att tydliggöra hur kommunens verksamheter arbetar med att upprätthålla kommunplanens målsättningar gällande nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socio-ekonomiskt utsatta.