Attraktiv jämställd kommun


Under 2019-2021 pågick ett utvecklingsarbete i Gällivare kommun tillsammans med Norrbottenskommuner. Utvecklingsarbetet "På väg mot jämställda attraktiva kommuner" sker med fokus på dels kompetenshöjande insatser för kommunledningen och de kommunala bolagsledningarna, dels med fokus på Barn och utbildningsförvaltningens förskoleverksamheter. De samlade erfarenheterna av detta utvecklingsarbete finns på Norrbottens Kommuners hemsida:  https://www.norrbottenskommuner.se/jaemstaellda-kommuner-i-norr/ 

Här finner ni också filmer (Filmer - Norrbottens Kommuner) som producerats för att stärka den gemensamma lärandet. I en film berättar David Wäyrönen (politiker) om politikens betydelse i jämställdhetsarbetet och i en annan film talar Catharina Gustafsson (folkhälsostrateg) om strategens perspektiv.

 

 

PROJEKTPLAN GÄLLIVARE KOMMUN
På väg mot jämställda och attraktiva kommuner 2019-2021

 

Projektledare Gällivare kommun: Monica Flodström (Kommundirektör)
Projektledare Pilotverksamhet Barn och Utbildningsförvaltningen: Eva Martinsson (Förvaltningschef BoU)  
Projektets referensgrupp: Catharina Gustafsson (folkhälsostrateg/KS) och Karin Eriksson (Sf. Förvaltningschef BoU)
Administrativt stöd: Hampus Ottosson för nivå 1 och nivå 2 (sekreterare)

Projektets förväntade resultat

Projektets insatser förväntas bidra till en ökad kunskap om jämställdhet och dess koppling till globala, nationella, regionala och lokala styrdokument. En utprovad modell för ett jämställt arbetssätt inom kommunens pilotverksamhet förväntas resultera i ett steg mot ett strukturerat arbetssätt för jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv.

Projektets syfte

 • den politiska ledningen och kommunledningen ska stärkas i sin förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv
 • pilotverksamheten stärks i förmågan att i mötet med medborgare främja jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv
 • Bidra till att kommunerna förstår hur styrkedjan från politisk nivå via tjänstepersonsorganisationen till utföraren av välfärdstjänsten påverkar kommunens möjlighet att ge kvinnor och män, flickor och pojkar service och bemötande som är jämställt.
 • Bygga en hållbar struktur där alla nivåer (politisk ledning, ledning inom tjänstepersonsorganisationen samt utförare av välfärdstjänster) har de förutsättningar som behövs för ett arbete som främjar jämställdhet.
 • Bidra till att politiker ger jämställd information och håller jämställda medborgardialoger.
 • Bidra till att insikt om hur Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten (RUS) och nationella Jämställdhetspolitiska mål påverkar och styr kommunernas arbete.
 • Projektplan tas fram för hela projektet
 • Genomförandeplan tas fram för pilotverksamheten.

Projektets mål:

 • Bidra till att kommunerna förstår hur styrkedjan från politisk nivå via tjänstepersonsorganisationen till utföraren av välfärdstjänsten påverkar kommunens möjlighet att ge kvinnor och män, flickor och pojkar service och bemötande som är jämställt.
 • Bygga en hållbar struktur där alla nivåer (politisk ledning, ledning inom tjänstepersonsorganisationen samt utförare av välfärdstjänster) har de förutsättningar som behövs för ett arbete som främjar jämställdhet.
 • Bidra till att politiker ger jämställd information och håller jämställda medborgardialoger.
 • Bidra till att insikt om hur Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten (RUS) och nationella Jämställdhetspolitiska mål påverkar och styr kommunernas arbete. 

Genomförande 

Nivå 1. Politisk ledning (nämndernas ordförande)
Aktiviteter/Processer/insatser av projektledningen omfattas av:

 • kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning 
 • kunskap om jämställdhet i förhållande till de globala målen för en hållbar utveckling, deklarationen för jämställdhet, de nationella lagar som styr kommunens verksamheter inkl. övrig nationell diskriminerings- och inkluderingslagstiftning samt jämställdhetsmålen.
 • kunskap om regionala strategier (ex. RUS för hållbar framtid i Norrbotten, Norrbottens folkhälsostrategi, Norrbottens Jämställdhetsstrategi) och deras koppling till globala/nationella styr dokument samt lokal målstyrningen
 • Kunskap om gender budgeting
 • Kunskapsdelning mellan pilotverksamhet, kommun- och politisk ledning.

Nivå 2. Kommunledning (förvaltnings- och kommunchef)
Aktiviteter/processer/insatser av projektledningen omfattas av:

 • kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning 
 • kunskap om jämställdhet i förhållande till de globala målen för en hållbar utveckling, deklarationen för jämställdhet, de nationella lagar som styr kommunens verksamheter inkl. övrig nationell diskriminerings- och inkluderingslagstiftning samt jämställdhetsmålen.
 • kunskap om regionala strategier (ex. RUS för hållbar framtid i Norrbotten, Norrbottens folkhälsostrategi, Norrbottens Jämställdhetsstrategi) och deras koppling till globala/nationella styr dokument samt lokal målstyrningen
 • Kunskap om gender budgeting
 • Kunskapsdelning mellan pilotverksamhet, kommun- och politisk ledning.

Nivå 3. Pilotverksamhet inom Barn och Utbildningsförvaltningen (förskolor, ledningsgrupp, Barn och utbildningsnämnd) Aktiviteter/processer/insatser finns specificerade i ett separat dokument ”Genomförande plan”. Övergripande omfattas arbetet av:

Grupp 1. Förskola: Två förskolor är i fokus för pilotverksamheten

Grupp 2. Ledning – Barn och Utbildningsförvaltningen:
Ledningsgruppen inom Barn och utbildningsförvaltningen kommer bl.a. omfattas av:

 • kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning 
 • kunskap om jämställdhet i förhållande till de globala målen för en hållbar utveckling, deklarationen för jämställdhet, de nationella lagar som styr kommunens verksamheter inkl. övrig nationell diskriminerings- och inkluderingslagstiftning samt jämställdhetsmålen.
 • kunskap om regionala strategier (ex. RUS för hållbar framtid i Norrbotten, Norrbottens folkhälsostrategi, Norrbottens Jämställdhetsstrategi) och deras koppling till globala/nationella styr dokument samt lokal målstyrningen
 • Kunskap om gender budgeting
 • Kunskapsdelning mellan pilotverksamhet, kommun- och politisk ledning

Grupp 3. Nämnd- Barn och Utbildningsnämnd:
Barn och Utbildningsnämnden kommer bl.a. omfattas av:

 • kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning 
 • kunskap om jämställdhet i förhållande till de globala målen för en hållbar utveckling, deklarationen för jämställdhet, de nationella lagar som styr kommunens verksamheter inkl. övrig nationell diskriminerings- och inkluderingslagstiftning samt jämställdhetsmålen.
 • kunskap om regionala strategier (ex. RUS för hållbar framtid i Norrbotten, Norrbottens folkhälsostrategi, Norrbottens Jämställdhetsstrategi) och deras koppling till globala/nationella styr dokument samt lokal målstyrningen
 • Kunskap om gender budgeting
 • Kunskapsdelning mellan pilotverksamhet, kommun- och politisk ledning

Samtliga grupper inom Nivå 3 kommer att möta kunskaps- och process stöd i enlighet med Genomförandeplanen.