Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för Gällivare kommun. För att visa detta har Gällivare kommun 2014 skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta innebär att kommunen åtar sig att arbeta enligt deklarationen.

Deklarationen utgår från sex principer vilka innebär att:
1) jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet,
2) det är nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män,
3) representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle,
4) avskaffandet av stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet,
5) ett integrerat jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet 
6) verktyg såsom tillräckligt finansierade handlingsplaner är nödvändigt för att främja jämställdhet.
Dessa sex principer ligger sedan till grund för deklarationens nio områden och 30 artiklar, där artiklarna fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Gällivare kommun har, med utgångspunkt från denna deklaration, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen lyfter de områden som kommunen inledningsvis ska arbeta med för att jämställdhetsintegrera alla verksamheter. I handlingsplanen för perioden 2015-2020 har kommunen prioriterat elva av de 30 artiklarna från den europeiska deklarationen för jämställdhet. Dessa elva artiklar berör alla nämnders ansvarsområden.  För att läsa mer om vad kommunen valt att fokusera kan man läsa Handlingsplan för jämställdhet i Gällivare kommun 2015-2020 (PDF-dokument)

Ett nuläge med analys togs fram 2018 kring området Social hållbarhet där jämställdhet beaktas. 

Under 2019-2021 pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med Norrbottenskommuner "På väg mot jämställda attraktiva kommuner!. Utvecklingsarbetet innebär dels kompetenshöjande insatser för kommunledningen och de kommunala bolagsledningarna. Dels sker ett konkret pilotverksamhetsarbete inom Barn och utbildningsförvaltningens förskoleverksamheter. Under våren 2021 sammanställs erfarenheterna och kommer att läggas ut här. 

 Catharina Gustafsson
Processledare Jämställdhet
Tel: 0970-818 445