Drogförebyggande

En trygg, god och hälsosam uppväxt för barn och unga och att vuxna ska leva ett bra och tryggt liv är centralt för kommunen. För att det ska bli så krävs generella insatser som riktas till alla; ex. föräldrautbildningar och möjlighet till spontanidrott efter skoltid men också om insatser riktade till specifika grupper; ex. unga som hoppat av gymnasiet och elever med frånavro över 10%.

Barn och Unga
För att barn och unga ska ha hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa är det viktigt att det finns trygga och hälsosamma miljöer runt barnet. Det är viktigt att vuxna har noll tolerans till ungas bruk av droger. En viktiga faktor för framtida drogbruk är att skjuta på alkoholdebuten så länge som möjligt. Lagens krav på att ingen under 18 år ska dricka alkohol eller använda tobak har sin förklaring i riskerna att fastna i ett missbruk och den åverkan dessa droger gör i en växande kropp. 

Föräldrar har en särskild betydelse för barnen. Deras, era, attityder och förhållningssätt är grundläggande för ungas uppväxt och vanor.

Skolan en också mycket viktig.Forskning visar att utbildningsnivån påverkar hälsan. Att gå ut grundskolan med godkända betyg är en viktiga faktor för att inte hamna i utanförskap. Att gå ut gymnasiet stärker vidare förutsättningar.

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är ett annat viktigt område. Platser för spontana aktiviteter bör finnas lättillgängliga och givetvis ska det råda nolltolerans till bruk av droger.

Vuxna
En bra insikt om den egna livsstilen är nyckeln till förändring. Tillgången till drogfria miljöer för social samvaro är viktig liksom att kommunens restauranger har en ansvarsfull alkoholservering. En hälsofrämjande arbetsplats är också ett viktigt stöd för en hälsosam och trygg livsstil.