Folkhälsa

Folkhälsa handlar om alla människors välmående; barn och unga, vuxna och äldre. En god och jämlik folkhälsa är både ett mål och ett medel för ett socialt hållbart samhälle. Många olika saker bidrar till hälsa respektive ohälsa, exempelvis miljön där vi bor, vårt sociala liv, vårt arbete och arbetsmiljö, vår ekonomi,  tillgången och kvaliteten på service som förskola, skola och våra levnadsvanor (mat, sömn,  motion, alkohol).

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det konkreta arbetet för att uppnå detta pågår inom alla kommunens verksamheter men det är dock inte tillräckligt. Alla verksamheter, organisationer och företag i vår kommun har en viktig roll att spela.    

Gällivare kommuns folkhälsopolitiska arbete sker i linje med Norrbottens och Sveriges folkhälsopolitik. Sedan 2018 pågår ett arbete för att minska antalet strategiska planer och därmed perspektivtränglsen. Kommunplanen blir det centrala måldokumentet med där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är genomgående. Ett socialt hållbart Gällivare är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det handlar om ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen.  

Folkhälsan ingår i kommunens sociala hållbarhetsarbete vilket presenteras i Kommunens Kommunplan. Målsättningen för kommunen är att vara en jämställd och jämlik kommun där vi människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. En kommun med hög tolerans, där människornas lika värde står i centrum och där vi känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Läs gärna mer i Kommunplanen. 

1. Helhet/Stödjande miljöer
Ett hälsofrämjande perspektiv beaktas i all planering
Mångfald ska beaktas 

2. En god uppväxt för barn och unga
Barnperspektivet beaktas i alla verksamheter
Hälsosamma levnadsvanor och en god psyisk hälsa.
Föräldrastöd erbjuds föräldrar till barn 0-17 år
Ett brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Alla elever ska nå kunskapskraven 

3. Ett bra liv som vuxen
En hälsosam och trygg livsstil stöds
Våld ska inte förekomma 

4. En trygg ålderdom
Miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv.

5. Samordning/Uppföljning
God och effektiv samverkan och samordning mellan kommun och övriga aktörer.
System för uppföljning och utvärdering finns.

Gällivare kommun har som målsättning att vara en socialt hållbar kommun. För detta behövs ekonomiska resurser och vissa ramar sätts av de naturresurser som finns. Agenda 2030, som har inkluderat de tre hållbarhetsperspektiven (social, ekonomiskt och ekologhisk) avspeglas i Gällivare kommuns strategiska målsättningar och därmed i det konkreta arbetet för att uppnå målen.

Gällivare kommun arbetar rättighetsbaserat för att alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska kunna vara delaktiga på jämställda villkor och ta del av de mänskliga rättigheterna. Gällivare kommun arbetar aktivt för att stärka normer och värderingar som främjar social hållbarhet. Därför är det viktigt att alla former av diskrimineringar bekämpas. Målsättningen är att alla ska känna att de är lika mycket värda. En förutsättning för ökad jämställdhet är att bryta stereotyper kring kvinnor och män. En förutsättning för ökad jämlikhet att bryta stereotyper kring olika grupper i samhället. En viktig faktor är att öka medvetenheten om vilka normer och värderingar som råder kring ålder, etnicitet, religion, funktionsvariationer, kön, könsidentitet och sexuell läggning. För att bli en jämställd och jämlik kommun är det viktigt att generella insatser kompletteras med riktade insatser till nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socioekonomiskt mer utsatta.

Gällivare kommuns målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga och delaktiga och kunna ha ett högt välmående. Hög tillgänglighet för alla är en förutsättning för inkludering, status och synlighet. Gällivare kommun arbetar aktivt för att utveckla och stärka dialogen med medborgarna i allmänhet och nationella minoriteter, personer med funktionsvariationer nyanlända, äldre, barn och ungdomar i synnerhet. Medborgardialoger och samråd med olika grupper är viktigt för inflytandet över frågor som berör medborgarna.

De nationella minoriteternas rättigheter, delaktighet och representation ska stärkas genom att bland annat skydda gruppernas rätt att utveckla sina språk och sina kulturer. Gällivare kommun har som målsättning att erbjuda möjlighet till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk. Nämnder och utskott ska, i sina verksamhetsplaner, ta fram fokusområden och mätinstrument kopplat mot minoriteternas rättigheter och dessa följs upp i målstyrningsprocessen.

Barn och ungdomar är viktiga grupper för Gällivare kommun och arbetet sker i enlighet med barnkonventionen. Barns och ungdomars bästa ska beaktas i alla verksamheter och vid alla beslut och deras åsikter ska få komma fram och visas respekt. Gällivare kommuns målsättning är att det ska finnas attraktiva, tillgängliga och ändamålsenliga kultur- och fritidsaktiviteter, där alla ska ha möjlighet att delta. Kreativitet, mångfald och kvalitet ska prägla de aktiviteter som kommunen erbjuder. Medskapande från olika samhällsgrupper och rimliga kostnader är förutsättningar för deltagande och grunden i att skapa ett attraktivt kultur- och fritidsliv.

Alla verksamheter följer de lagstiftningar som finns kopplat till nämndernas och utskottens ansvarsområden. Nämndernas och utskottens servicedeklarationer ska tydliggöra hur kommunens verksamheter arbetar med att upprätthålla kommunplanens målsättningar gällande nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socio-ekonomiskt utsatta.Kontakt:

Strateg Folkhälsa
Tel: 0970-818 445