Folkhälsa

Folkhälsa handlar om alla människors välmående; barn och unga, vuxna och äldre. En god och jämlik folkhälsa är både ett mål och ett medel för ett socialt hållbart samhälle. Många olika saker bidrar till hälsa respektive ohälsa, exempelvis miljön där vi bor, vårt sociala liv, vårt arbete och arbetsmiljö, vår ekonomi,  tillgången och kvaliteten på service som förskola, skola och våra levnadsvanor (mat, sömn,  motion, alkohol).

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det konkreta arbetet för att uppnå detta pågår inom alla kommunens verksamheter men det är dock inte tillräckligt. Alla verksamheter, organisationer och företag i vår kommun har en viktig roll att spela.    

Gällivare kommuns folkhälsopolitiska arbete sker i linje med Norrbottens och Sveriges folkhälsopolitik. Sedan 2018 pågår ett arbete för att minska antalet strategiska planer och därmed perspektivtränglsen. Kommunplanen blir det centrala måldokumentet med där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är genomgående. Ett socialt hållbart Gällivare är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det handlar om ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen.  

Tills dess Kommunplanen helt antagit ett socialt hållbarhetsfokus fortsätter den folkhälsopolitiska planen att gälla:

1. Helhet/Stödjande miljöer
Ett hälsofrämjande perspektiv beaktas i all planering
Mångfald ska beaktas 

2. En god uppväxt för barn och unga
Barnperspektivet beaktas i alla verksamheter
Hälsosamma levnadsvanor och en god psyisk hälsa.
Föräldrastöd erbjuds föräldrar till barn 0-17 år
Ett brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Alla elever ska nå kunskapskraven 

3. Ett bra liv som vuxen
En hälsosam och trygg livsstil stöds
Våld ska inte förekomma 

4. En trygg ålderdom
Miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv.

5. Samordning/Uppföljning
God och effektiv samverkan och samordning mellan kommun och övriga aktörer.
System för uppföljning och utvärdering finns.


Kontakt:

Strateg Folkhälsa
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445