Medborgarlöften

Medborgaröften 2018 

Merborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghets- skapande och brottsförebyggande arbete.

För att skapa en gemensam lägesbild har ett antal medarbetar- och medborgardialoger samt enkätundersökningar genomförts. Sammanställningen och analsen har mynnat ut i nedanstående tre medborgarlöften för ökad trygghet i Gällivare kommun. 

1) Ökad polisiär synlighet i samhället generellt och på skolorna i synnerhet

2) Ökad information och stöd till föräldrar samt

3) Förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter avseende ex. belysning, snöröjning och säkerhet.  

 

Uppföljning av Medborgarlöften 2017

Nedan redovisas en uppföljning av de löften som givits till invånarna Gällivare kommun för 2017:

1.  Polisen skall öka synligheten av uniformerad polis i centralorterna och landsbygden genom:

 • Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet
  Trafikkontroller har skett i Gällivare, Tjautjas, Moskojärvi, Skaulo, Nikkaluokta, Äijävaara, Liikavaara, Hakkas och längs E10. Ett flertal krogtillsyner har gjorts.
 • Fotpatruller i Gällivare centrum
  Ett dussintal fotpatrulleringar har skett i centrala Gällivare inkl. dess gallerior. Byarna Dokkas, Hakkas, Leipojärvi, Moskojärvi, Tjautjas och Ullatti har besökts frekvent under första halvåret. Även Nikkaluokta, Hakkas, Yrttivaara, Samakko, Ullatti, Vettasjärvi och Nilivaara Grebselet och Puoltikasvaara har besökts. Utöver arbete till fots skedde också trafikarbete. Även arbetet med grannsamverkan i Gällivare har fortsatt.

2.  Polisen och kommunen skall tillsammans:

 • Minska s k buskörning med moped i Gällivare centrum
 • Genomföra informationsträffar för föräldrar till barn i årskurs 4-6
  Utöver fotpatrullering och trafikarbete generellt (se ovan) så har också riktade besök gjorts på skolor i centralsamhällena och i Hakkas. Besök har även skett på olika arenor där ungdomar rör sig såsom ishall, sporthall och fritidsgårdar. Riktad information har givits till föräldrar med barn i årskurs 6-9 i samband med UMD-korten och på möte för föräldrar till ungdomar som börjar åk 1 på gymnasiet. Vid dessa tillfällen har flera hundra föräldrar nåtts med information.
 • Förbättra belysning och framkomlighet områdesvis på bl. a. Heden - området, Gällivare.
  Område Björkmansheden påbörjades 2017 och beräknas vara klart under 2018. I detta arbete utformas gator för att vara mer anpassad till lägre hastigheter och till förmån för oskyddade trafikanter. En del trottoarer har breddats. Belysningen byts ut för att bli energieffektivare för att lysa upp den mörka årstiden så människor känner sig tryggare. Att säkra upp barnens skolvägar är en viktig del.

3.  Polisen och kommunen skall möta kvinnor och män genom olika former av dialog i centralorterna och på landsbygden

Åtta medborgardialoger har hållits i Gällivare kommun med allmänheten på Blåljusdagen, elever i åk 6 Tallbackaskolan, Sveriges Pensionärsförening (SPF), Samhall personal (basen) och Samhalls personal på polisstationen, med boende i Ullatti, Hakkas och Skaulo/Puoltikasvaara.