Social hållbarhet

Gällivare kommun verksamhetsidé är att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun.  

Socialt hållbarhet innebär för Gällivare kommun att arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det handlar om att skapa ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Läs mer i kommunens övergripande styrdokument: Kommunplanen. 

Gällivare kommun arbetar i linje med de globala målen för en hållbar utveckling - Agenda 2030. För att vara en socialt hållbar kommun behövs ekonomiska resurser samtidigt som våra naturresurser sätter vissa ramar för vår välfärd. Agenda 2030, som har inkluderat de tre hållbarhetsperspektiven (social, ekonomiskt och ekologhisk) avspeglas i Gällivare kommuns strategiska målsättningar och därmed i det konkreta arbetet för att uppnå målen. En Social hållbarhetsanalys över nuläget och aktuella utmaningar har har framtagits för området Social hållbarhet. Läs mer här i denna rapport.

Människors välmående är både ett medel och ett mål för ett socialt hållbart samhälle. Det handlar både om att må bra men också om att välmåendet är jämlikt fördelad. Många saker samspelar och påverkar denna utveckling - antingen i positiv eller negativ riktning. Några faktorer kan vi inte med lätthet kan påverka är arv, ålder och kön. Andra faktorer beror på de livsvillkor som omger oss; arbetstillfällen, boendesituationen, tillgång till förskolor, skolor och hälsovård, trafiksituationen, den sociala och fysiska miljöns utformning och de politiska beslut som fattas. En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom egna beslut och vår livsstil; matvanor, sömnvanor, tobaks- och alkoholvanor för att nämna några. Men även våra levnadsvanor är starkt kopplade till våra livsvillkor. Tiillgång till sociala nätverk och positiva vuxenkontakter under uppväxtåren är viktiga för vårt välmående liksom känslan av tilllit till andra människor, hopp, framtidstro och lycka. Om det råder stora skillnader mellan grupper av människor så påverkar också det vårt välmående. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor mår bra och lever ett gott liv är därför centralt för ett hållbart samhälle.  

 


Figur 1 Hälsans bestämningsfaktorer

Gällivare kommun arbetar rättighetsbaserat för att alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska kunna vara delaktiga på jämställda villkor och ta del av de mänskliga rättigheterna. Gällivare kommun arbetar aktivt för att stärka normer och värderingar som främjar social hållbarhet. Därför är det viktigt att alla former av diskrimineringar bekämpas. Målsättningen är att alla ska känna att de är lika mycket värda. En förutsättning för ökad jämställdhet är att bryta stereotyper kring kvinnor och män. En förutsättning för ökad jämlikhet att bryta stereotyper kring olika grupper i samhället. En viktig faktor är att öka medvetenheten om vilka normer och värderingar som råder kring ålder, etnicitet, religion, funktionsvariationer, kön, könsidentitet och sexuell läggning. För att bli en jämställd och jämlik kommun är det viktigt att generella insatser kompletteras med riktade insatser till nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socioekonomiskt mer utsatta.

Gällivare kommuns målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga och delaktiga och kunna ha ett högt välmående. Hög tillgänglighet för alla är en förutsättning för inkludering, status och synlighet. Gällivare kommun arbetar aktivt för att utveckla och stärka dialogen med medborgarna i allmänhet och nationella minoriteter, personer med funktionsvariationer nyanlända, äldre, barn och ungdomar i synnerhet. Medborgardialoger och samråd med olika grupper är viktigt för inflytandet över frågor som berör medborgarna.

De nationella minoriteternas rättigheter, delaktighet och representation ska stärkas genom att bland annat skydda gruppernas rätt att utveckla sina språk och sina kulturer. Gällivare kommun har som målsättning att erbjuda möjlighet till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk. Nämnder och utskott ska, i sina verksamhetsplaner, ta fram fokusområden och mätinstrument kopplat mot minoriteternas rättigheter och dessa följs upp i målstyrningsprocessen.

Barn och ungdomar är viktiga grupper för Gällivare kommun och arbetet sker i enlighet med barnkonventionen. Barns och ungdomars bästa ska beaktas i alla verksamheter och vid alla beslut och deras åsikter ska få komma fram och visas respekt. Gällivare kommuns målsättning är att det ska finnas attraktiva, tillgängliga och ändamålsenliga kultur- och fritidsaktiviteter, där alla ska ha möjlighet att delta. Kreativitet, mångfald och kvalitet ska prägla de aktiviteter som kommunen erbjuder. Medskapande från olika samhällsgrupper och rimliga kostnader är förutsättningar för deltagande och grunden i att skapa ett attraktivt kultur- och fritidsliv.

Alla verksamheter följer de lagstiftningar som finns kopplat till nämndernas och utskottens ansvarsområden. Nämndernas och utskottens servicedeklarationer ska tydliggöra hur kommunens verksamheter arbetar med att upprätthålla kommunplanens målsättningar gällande nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkningen, barn/ungdomar och äldre samt socio-ekonomiskt utsatta.