Social hållbarhet

Gällivare kommun verksamhetsidé är att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun.  

Socialt hållbarhet innebär för Gällivare kommun att arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det handlar om att skapa ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Läs mer i kommunens övergripande styrdokument: Kommunplanen.

Gällivare kommun arbetar i linje med de globala målen för en hållbar utveckling - Agenda 2030. Ett nuläge med analys och utmaningar har framtagits för området Social hållbarhet i Gällivare kommun. hållbarhetsarbetet. Läs mer här i rapporten.

Människors välmående är både ett medel och ett mål för ett socialt hållbart samhälle. Det handlar både om att må bra men också om att välmåendet är jämlikt fördelad. Många saker samspelar och påverkar denna utveckling - antingen i positiv eller negativ riktning. Några faktorer kan vi inte med lätthet kan påverka är arv, ålder och kön. Andra faktorer beror på de livsvillkor som omger oss; arbetstillfällen, boendesituationen, tillgång till förskolor, skolor och hälsovård, trafiksituationen, den sociala och fysiska miljöns utformning och de politiska beslut som fattas. En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom egna beslut och vår livsstil; matvanor, sömnvanor, tobaks- och alkoholvanor för att nämna några. Men även våra levnadsvanor är starkt kopplade till våra livsvillkor. Tiillgång till sociala nätverk och positiva vuxenkontakter under uppväxtåren är viktiga för vårt välmående liksom känslan av tilllit till andra människor, hopp, framtidstro och lycka. Om det råder stora skillnader mellan grupper av människor så påverkar också det vårt välmående. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor mår bra och lever ett gott liv är därför centralt för ett hållbart samhälle.  

 


Figur 1 Hälsans bestämningsfaktorerKontakt:

Strateg Folkhälsa
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445