Olycksförebyggande

Att identifiera risker för att olyckor uppkommer är det absolut bästa sättet att bedriva en för kommuninvånarna i Gällivare kostnadseffektiv verksamhet. 

Genom att LSO - Lagen om skydd mot olyckor - och det systematiska brandskyddsarbetet implementeras även hos näringsidkare och föreningar och privatpersoner, är målsättningen att medvetenheten ökar, risker inventeras och åtgärdas, vilket minskar samhällets kostnader. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lanserade 2010, på uppdrag av regeringen, en strategi för att öka brandsäkerheten för privatpersoner i hemmet. I denna strategi ingår visionen: Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Ett av delmålen i denna vision är att antalet omkomna och svårt skadade till följd av brand ska minskas med en tredjedel till 2020. Visionen kan närmast liknas med trafikverkets nollvision, en vision som inneburit mycket när det gäller trafiksäkerhet i stort och sparat många människoliv genom åren.

Från attitydundersökningar har man kunnat konstatera att vi i Sverige tycker det är viktigt att veta hur man kan förebygga brand och hur man ska agera om en sådan uppstår. Däremot tror vi inte att det kan hända i vår närhet, ”det händer inte mig utan någon annan”. Vi har också dålig kunskap om vad de vanligaste brandorsakerna är och hur vi ska agera i händelse av brand. 

Kampanjen Aktiv mot brand är en nationell satsning för att sprida information och kunskap när det gäller privatpersoners egna brandskydd. Kampanjens budskap sprids genom att flertal olika aktiviteter, såsom brandvarnardagen som infaller den 1 december varje år, i hela Sverige året runt.  

Läs mer om kampanjen här:
aktivmotbrand

Mer än 100 människor omkommer årligen i bostadsbränder, varje dag är det nästan 20 hem i Sverige som brinner. Och det går fort, på tre minuter är ett hem övertänt. Med rätt utrustning och kunnande så går det att förhindra många olyckor. Det är det Brandsäkert hem handlar om.

Läs mer om detta på: www.brandsakerthem.seKontakt:

raddningstjansten@gallivare.se

0970-818 899

Har du kommit ihåg att testa din brandvarnare? 

Få en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Besök aktivmotbrand.se och registrera dig.

 

Brandsäkerhet i hemmet - Webbutbildning