Posom

POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande. Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade  människor vid stora olyckor och katastrofer är att ge stöd i den  aktuella situationen och att förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Inom Gällivare kommun finns en grupp med representanter från socialtjänst, skola, primärvård, räddningstjänst, svenska kyrkan och polisen.
Gruppen kallas ut via räddningstjänsten och har till uppgift att organisera stöd till drabbade personer både på kort och lång sikt vid en särskild händelse, där omfattningen dvs. antal drabbade människor eller händelsens karaktär, drabbar många människor på ett sådant sätt att organiserade stödinsatser bedöms behövliga.

Avgränsning
När enskilda människor eller familjer drabbas av sorg eller mänskliga förluster, finns i dag stödformer hos bland annat sjukvård, socialtjänst och hos kyrkan.
Det viktigaste stödet kan drabbade personer ofta få i och genom sitt vanliga sociala nätverk.
När en olycka eller ett plötsligt dödsfall inträffar, erbjuds stödet oftast på den enhet där anhöriga först kommer i kontakt med sjukvården, på akutmottagningen eller genom distriktsläkare om dödsfallet inträffat i hemmet.
I samband med en allvarlig händelse på en arbetsplats, är det arbetsgivaren som har ansvaret att planera för och organisera krishantering. Varje arbetsplats ska ha en plan för särskilda händelser finnas, där ansvarsfördelning och organisation vid en kris är tydligt. Här har ofta företagshälsovården en aktiv roll.