Kommunens krisledningsorganisation

Krisledningsnämnd

I Gällivare kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) krisledningsnämnd. Nämnden har befogenheter att, vid extraordinära händelser när det finns behov av att samordna beslutsprocesser, överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Fullmäktige får besluta när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Krisledningsgrupp

Krisledningsnämnden är tillsammans med den centrala krisledningsgruppen kommunens krisledningsgrupp vid en extraordinär händelse i kommunen.

Krisinformation

Vid en allvarlig händelse kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Du kommer att hitta informationen på startsidan.

Vid en större händelse kan du få information på något eller flera av följande sätt:

  • Genom att ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds via radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA och röstmeddelande via telefon.
  • Via det nationella informationsnumret 113 13, dit du kan ringa för att få information, men även lämna information.
  • På webbplatsen www.krisinformation.se.
  • Via Sveriges radio P4, Radio Norrbotten.
  • Genom att kommunen upprättar en upplysningscentral på telefonnumret ?. Du kan endast få information på det här numret när upplysningscentralen är bemannad.
  • Genom annonser i dagspress.
  • I en situation då datakommunikation inte fungerar kommer information att spridas på andra sätt, till exempel via flygblad.

Civilt försvar

Det civila försvaret bildar tillsammans med det militära försvaret totalförsvaret. Totalförsvaret omfattar all samhällsverksamhet som ska bedrivas i krig och bygger på samarbete och samverkan mellan Försvarsmakten och ett stort antal civila myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

I fred är civilt försvar den verksamhet som genomförs för att höja samhällets förmåga att motstå ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är inte en organisation, utan en verksamhet som via många aktörer kompletterar det fredstida samhällets förmåga.

Planeringen av det civila försvaret samordnas med annan planering för att skapa beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred. På detta sätt uppnås en helhetssyn på olika hot och risker i det moderna samhället.