Julevsámegielláj/ Lulesamiska

Svieriga vihtta unneplågojn: juvdára, roma, svierksuobmelattja, duornosliegega ja álggoálmmuga sáme li ådåjakmáno 1.b. 2010 rájes nannodum riektá ja máhttelisvuoda rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj lága diehti.

Giellalágan diededuvvá rijkalasj unneplågogiela li románagiella, jiddisj, suomagiella, meängiella ja sámegiella. Jielleváre kommuvnna l tjuottjuduskommuvnna sámegiellaj, meängiellaj ja suomagiellaj.

Svierigin la ådåjakmáno 1.b. 2019 rájes nannodum unneplågopolitijkka rijkalasj unneplågojda. Skåvllålága milta mierkki aktugasj viesajdiddijda riektá åvddåskåvlåv vatteduvvat ålles jali ájges ienep gå lahkke ietjas rijkalasj unneplågogiellaj ja vissa ietjá pedagåvgåk doajmma vuodoskåvlån suomagiellaj, meängiellaj ja sámegiellaj.

Jielleváre kommuvnna l tjuottjudusguovllo sámegiellaj, meängiellaj ja suomagiellaj. Mierkki riektá l adnet ietjas unneplågogielav kommuvnajn, fábmudagájn ja duobbmoståvlåjn. Svieriga unneplågopolitijkka buojkot suojev vaddet histårjålasj unneplågoj kultuvrraj ja kultuvrraárbbáj ja doarjjot histårjålasj unneplågogielajt vaj bisoduvvi. Giela ja kultuvra gaskostibme buolvas buolvvaj la åvddålbiejadus dási.

Jielleváre kommuvnna