Internkontroll i Gällivare kommun

För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematisk sätt.

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.