Skrivelse från kommunen gällande skyltning i Östra Malmberget

"Kommunen har noterat att LKAB valt att sätta upp skyltar inom ett område i Östra Malmberget som enligt LKAB:s besked påverkas på ett betydande sätt av gruvdriften och därmed behöver tas i anspråk för gruvdriften. Det kommunen då konstaterar är att den påverkan som gruvverksamheten ger upphov till inte stämmer med den detaljplan som finns. Det är vidare alla och envars skyldighet att rätta sig efter sådana planer; enskilda, bolag och offentliga myndigheter. Ska användningen av ett område ändras i förhållande till vad som står i detaljplanen måste detta prövas i enlighet med författningar som gäller för sådana planer.

Kommunen vill även vara tydlig med att den saknar tillräcklig kunskap om gruvdriften för att överpröva LKAB:s egen bedömning av hur området är beskaffat. Den som har frågor i den delen får därför vända sig till LKAB eller till tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen."

 

På den här länken hittar du LKAB:s beskrivning som syftar till att besvara frågorna kring skyltningen i Östra Malmberget: https://lkab.com/nyheter/varningsskyltar-i-ostra-malmberget/