Plan för nödvattenförsörjning i Gällivare kommun

I Gällivare kommun har kommunfullmäktige beslutat om en Plan för nödvattenförsörjning. Rent dricksvatten är ett av de allra viktigaste livsmedlen och hela samhället påverkas vid brist på dricksvatten, det inkluderar både Gällivare kommuns medborgare samt samhällsviktiga verksamheter och näringsliv. Dricksvatten är därmed en så kallad samhällsviktig resurs och det är viktigt att samhället har förmågan att upprätthålla dricksvattenförsörjningen även då ordinarie leverans inte är möjlig att genomföra. Vid störningar eller avbrott är försörjning via nödvatten en viktig förmåga. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap som syftar till att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen. Plan för nödvattenförsörjning i Gällivare följer Livsmedelsverkets, Svenskt Vattens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer och riktlinjer inom området och du kan ladda ner den här för att läsa mer och ta del av information som kan vara av vikt för dig att veta som medborgare i Gällivare.