Ledningar

Driften av VA-ledningarna sköts av fem anläggningsarbetare som har till sin uppgift att sköta om vattenledningar med ventiler och brandposter, avloppsledningar med brunnar och dagvattensystem med gallerbrunnar och sandfång.

För att hålla rätt på allt detta finns ett distanseringssystem som måste hållas efter och uppdateras för att man under snö och is skall hitta igen brunnar, ventiler mm.
 
Maskinparken består av en spolbil, servicebuss för läcksökning och filmning.
Med filmbussen utför vi inspektioner av avlopps och dagvattenledningar, för att kontrollera att ledningarna är hela. Även externa jobb utförs med filmbusssen.

En mindre skåpbil finns för vattenmätarbyten. Ett antal dricksvattentankar finns tillgängliga för krissituationer.

Arbetsuppgifterna består främst av service till kunder som har fått problem med vattentillförseln eller har problem med att bli av med sitt avlopp.

Vattenledningar

Dricksvattnet i vår kommun levereras ut från vattenverket leder stora huvudledningar som grenar ut i mindre ledningsdimensioner i ett system som byggts för att undvika stillastående vatten.
Det finns en mängd ventiler på ledningsnätet som kan regleras vid störningar eller läckor som uppstår då och då.

Läckor på ledningsnätet beror ofta på att tjälen skapar rörelser i marken som kan få ledningar att gå av. I vårat klimat är frysningar av vattenledningar ett stort problem och där omsättningen av vatten är låg finns det en stor risk att ledningen fryser. För att undvika detta sätter vi vatten på "rinning", för att senare frostisolera ordentligt, på de ställen där problemet är återkommande år till år.

Före varje abonnent finns det serviceventiler som kan stängas av vid ombyggnationer eller störningar som uppstått på fastigheten.

Vattenmätare
Vattenmätarna skall enligt lag bytas ut efter nio år och med femtusen abonnenter blir det en hel del byten per år. Ventiler i vattensystemet skall "motioneras" för att fungera den dagen dom behövs.

Läckor som blir innanför serviceventilen ansvarar abonnenten själv för.

Dagvattenledningar

Dagvattenledningar  finns för att ta hand om det vattnet som kommer ner på våra gator och vägar i form av smältvatten, regn eller grundvatten för att leda detta till naturliga diken, bäckar eller älvar.

Driften av dagvattenledningarna består av att med filmutrustningen kontrollera att ledningarna är hela och ej igentäppta och att med spolbilen spola upp täppta ledningar och att suga upp sten och grus.

På våren måste man dessutom ånga upp frysta dagvattenbrunnar för att smältvattnet skall ha någonstans att ta vägen.

OBS!
Det är viktigt att inte tippa snö på dagvattenutlopp eftersom det kan orsaka översvämmning och skador på fastigheter.

Spillvattenledningar

Spillvatten från våra hushåll består av avloppsvatten från:

  • toaletter
  • bad
  • disk
  • tvätt

Ute på landsbygden har Gällivare Kommun 17 kommunala reningsanläggningar som ofta ligger i en låg punkt för att avloppsvattnet skall kunna ledas i avloppslednings nätet med självfall, men på vissa ställen finns inga andra alternativ än att via en pumpstation pumpa upp avloppsvattnet till en högre punkt för att sedan med hjälp av självfall rinna till avloppsrenings verket.

Avloppsvattnet i Malmberget transporteras i ledningar som oftast är så kallade självfallsledningar, det vill säga ledningarna ligger i lutning så att vattnet rinner av sig själv till reningsverket med hjälp av tyngdkraften.

I Koskullskulle och Gällivare är man tvingad att på flera ställen att pumpa avloppsvattnet över höjder för att det sedan skall kunna rinna in till avloppsreningsverket. 13 st pumpstationer behövs för att klar av detta.

Pumpstationerna är försedda med larm om någon pump skulle stanna, allt detta för att undvika att få ut orenat avlopp i våra vattendrag.

Kavahedens reningsverk tar alltså hand om avloppsvatten från Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Spolbilen utför kontinuerligt underhåll av avloppsledningar genom att högtrycksspola ledningssträckor som har kända problem, med avloppsstockar som kan orsaka bräddningar i systemet och förorena våra vattendrag