Dagvatten inkoppling

Hus som kopplas mot kommunens dagvattenledning.

Det är viktigt att först kontrollera med miljö- och byggkontoret vad som gäller på det området där du ska bygga. Det kan vara krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (s.k. LOD).

Viktigt att tänka på

  • Unvik att lägga dräneringen för högt, säkerställ att dräneringsrören ligger under betongplattans nedre kant.
  • Det kan vara nödvändigt att gräva ned dränrören djupare än kommunens rörledningar för att dräneringen ska fungera optimalt. Dränvattnet leds till en dräneringsbrunn och vattnet pumpas upp till kommunens dagvattenledning.
  • Alternativt kan man man anlägga stenkistor eller dagvattenkassetter.
  • Dräneringsrören ska luta med en minimifaktor av 1:200, det vill säga på 2 meter ska rören luta cirka 1 centimeter.

Sammanfattningsvis är det viktigt att få höjderna rätt i förhållande till husgrunden för att undvika ett vanligt problem med för dålig lutning i dräneringen.
 

Vanliga fel vid anläggning av dräneringsrör/spillvatten

  • Anslut inte stuprören direkt till dräneringsrören. Detta för att undvika att leda stora vattenmängder precis intill husgrunden.
  • Dagvattenrör som är ihopkopplade med spillvattensystem kan det leda till stora konsekvenser vid perioder med mycket nederbörd. Spillvattensystem är inte dimensionerat för att transportera bort dagvatten som felaktigt kommer in i systemet. Konsekvenserna av denna felkoppling är att man kan få översvämningar i badrum, källare och liknande.