Kavahedens avloppsreningsverk

Reningsverket tar emot avloppsvatten från Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och vattnet har olika sammansättning beroende på varifrån det kommer.
Exempel på avloppsvatten är spillvatten från hushåll, dagvatten och spillvatten från industri.

Varför renar man avloppsvattnet och vad innehåller det?

Avloppsvattnet innehåller framför allt syreförbrukande ämnen, suspenderande ämnen, fosfor och kväveföreningar samt bakterier. Även ett stort antal andra föroreningar kan förekomma, ofta i låga halter som t.ex. metaller och organiska miljöfarliga ämnen.

Efter behandling i ett reningsverk har innehållet av föroreningar reducerats i olika hög grad beroende på ämne, ingående halter och reningsteknik.
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan orsaka låg syrehalt och övergödning i recipienten. Dessutom kan sanitära problem och toxiska effekter förekomma.

Källsortera i badrummet!

En bra grundregel är att bara slänga sådant i toaletten som har passerat genom kroppen och så toalettpapperet förstås. Ställ in en papperskorg i badrummet. Kasta inte ens små mängder av miljöfarliga ämnen i toaletten, t ex bomullstussar med aceton eller lacknafta.

Följande är exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet, eftersom det kan orsaka stopp i pumpar och ledningar:

  • Bensin
  • Olja
  • Lösningsmedel
  • Målarfärg
  • Medicin
  • Cigarettfimpar
  • Bindor
  • Tamponger
  • Kattsand
  • Kondomer

Hur renar man avloppsvattnet?

Normalt är reningsverken byggda för rening i tre steg:

Mekanisk rening
Består av galler, sandfång och försedimentering.
Vattnet silas genom ett galler där större föroreningar som trasor, papper och dyl. avskiljs. Därefter passerar vattnet ett sandfång där sand och annat tungt material sjunker till botten. Olösta föroreningar sjunker till botten i försedimenteringsbassängerna och skrapas till slamfickor för uttag till vidare behandling

Biologisk rening
Organiskt material bryts ner till stor del genom oxidation med hjälp av mikroorganismer, främst bakterier, under syretillförsel i en biobädd eller aktivslambassäng. Behandlingen syftar till att föra över lösta ej avsättbara organiska ämnen till suspenderande (fasta) ämnen som avskiljs, vanligen genom sedimentering.

Kemisk rening
Genom att tillsätta fällningskemikalier fälls fosfor ut och flockas ihop till större aggregat av partiklar under omrörning i flockningsbassänger, vilka sedan avskiljs i en sedimenteringsbassäng.

Rening av avloppsvatten syftar till att avlägsna olika föroreningar ur avloppsvattnet före utsläpp till recipienten. De föroreningar som avskiljs vid reningen kallas slam och detta förs vidare till slambehandlingen. Där minskar man vattenhalten i slammet för att få en mindre slamvolym och en produkt som lämpar sig bättre för deponering.
Det slam som avskiljts vid de olika reningsstegen pumpas till en slamförtjockare. Där avvattnas det till en TS-halt på ca 4-8%. Därefter pumpas slammet till slamavvattnare som avvattnar slammet till en TS-halt på ca 18-22%. Efterbehandling sker i strängkompostering som ger anläggningsjord. 

Dimensioneringsdata:

 

 

 

Ansluten folkmängd

 

ca 18000 pe

 

Industriekvivalenter

 

ca 2000 pe

 

Dimensionerad tillrinning

 

q dim 760 m3/h

max 1500 m3/h

 

 

 

 

Bassängvolymer:

 

 

 

 

Antal

Volym m3/st

Tot volym m3

Förluftning/sandfång

2

115

230

Försedimentering

4

260

1040

Biobäddar

1

4000

4000

Flockningsbassänger

3

125

375

Slutsedimentering

4

570

2280

Klorkontaktbassäng

1

380

380

Slamförtjockare

2

170

340

 

Reningskrav

Myndigheter har fastställt gränsvärden på hur mycket av vissa ämnen man får släppa ut från reningsverken. Normalt ligger värdena på 0,5 mg/ liter vad gäller fosfor ( P )och 15 mg/liter BOD (Ett mått på vattnets innehåll av biologiskt nedbrytbara ämnen).

Så här såg reningseffekten ut på Kavaheden under år 2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

P-tot mg/l

BOD-7 mg/l

Ren effekt %

 

Ink

Utg

Ink

Utg

P-tot

Bod-7

 

 

 

 

 

 

 

Jan

4,01

0,13

155

13

97

92

Feb

4,21

0,15

190

17

96

91

Mar

4,81

0,19

198

14

96

93

Apr

3,75

0,10

161

12

97

93

Maj

1,76

0,14

74

11

92

85

Jun

1,77

0,09

94

7

95

93

Jul

1,50

0,05

57

6

97

89

Aug

2,29

0,06

94

8

98

91

Sep

2,67

0,09

113

11

97

90

Okt

2,84

0,11

127

13

96

90

Nov

3,46

0,13

143

14

96

90

Dec

4,14

0,08

160

11

98

93

 

 

 

 

 

 

 

Medel

3,10

0,11

131

11

96

91Kontakt:

Tel: 0970-818 251