Köldmedier

Köldmedier är det vi i dagligt tal kallar freoner, ett "vardagsnamn" för klorfluorkarboner eller CFC, HCFC och HFC. Freoner har aldrig förekommit naturligt på jorden, de är helt och hållet skapade av människan.

Freoner har sedan 1950-talet använts som drivgas i bland annat sprayburkar, som köldmedium i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt värmepumpar, vid tillverkning av skumplaster och vid kemtvätt.

Freonerna bryter ned det ozonskikt som finns i atmosfären och som skyddar jorden mot solens ultravioletta strålning. Om ozonskiktet försvagas når mer ultraviolett strålning jordytan och detta ökar i sin tur risken för till exempel starr och hudcancer hos människan. Även växtligheten påverkas negativt. Det är alltså förmågan att bryta ned ozonlagret i atmosfären som gör freonerna så farliga. Därför finns nu internationella överenskommelser om att sluta tillverka och använda dem.

Några regler om köldmedium som är bra att känna till:

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, vilket bland annat innebär att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2e) som avgör hur ofta läcksökningen ska göras istället för antal kilo köldmedier som tidigare.

Läckagekontrollera för varje aggregat ska följa EU-förordningen, EU nr 517/2014. Nedan följer de olika intervallerna för läckagekontrollerna.

Mängd koldioxidekvivalenter (CO2e):                Antal läckagekontroller: 

5 ton CO2e eller mer                                          minst 1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer                                         minst 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer                                       minst 1 gång per 3 månader

Om anläggningen har läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Regler för 2016 års inrapportering
Anläggningar med en sammanlagd fyllnadsmängd på 10 kg eller mer ska rapportera in det till miljö- bygg- och räddningsförvaltningen. Rapporter som avser 2016 års läckagekontroll ska vara miljö- bygg- och räddningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars 2017.

Regler för 2017 års inrapportering
1 januari 2017 trädde den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) i kraft. Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer under år 2017 ska sammanställas och vara miljö- bygg- och räddningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars 2018.

Den nya svenska f- gasförordningen (SFS 2016:1128) medför bland annat:

  • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e (oberoende av antal kilon). Från och med 1 januari 2017 inkluderas dessa aggregat i totalmängden.

  • Från och med 1 januari 2017 är gränsen för inrapportering 14 ton CO2e eller mer.

Nyinstallation och konvertering
Vid nyinstallation av köldmedieanläggning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera miljö- bygg- och räddningsförvaltningen i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av köldmedieanläggning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Om bestämmelserna inte följs
En överträdelse av gällande bestämmelser gällande köldmedier kan leda till en miljösanktionsavgift. Vilka överträdelser som detta berör anges i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Mer information
Vid frågor är du välkommen att kontakta miljö- bygg- och räddningsförvaltningen.
 
Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen har skapat en hemsida där bland annat information om de nya reglerna finns samlad. Se följande länk: Länk till http://alltomfgas.se/