Kemikalier

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 6§ ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller ifråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

Ovanstående resonemang gäller för både privatpersoner och verksamhetsutövare. För privatpersonen är det viktigt att tänka på hälso- och miljöriskerna på de produkter som inhandlas. För de som importerar, säljer, upphandlar, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier är det viktigt att de har tillräcklig kunskap, visar aktsamhet och försiktighet, så att människor eller miljön inte skadas.

Kemikalieinspektionen, som är den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet, har på sin hemsida information om kemiska produkter och ämnen, och om vilka regler som gäller. Bland annat ansvarar de för PRIO-databasen. PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Med hjälp av verktyget kan du:

  • Söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper.
  • Få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper.
  • Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper
  • Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering etc.

Mer om PRIO på deras egen sida
Mer om kemikalier på kemikalieinspektionens hemsida.