Förorenad mark

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark så är du skyldig att kontakta miljökontoret. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig så kontakta även räddningstjänsten.

Ifall föroreningen måste saneras så ska en anmälan lämnas till miljökontoret innan saneringen genomförs.

Förorenaren betalar

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken.
Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som ska betala.

En förorening kan uppstå i mark, byggnader eller vattenområden. Det kan t. ex. röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, en kemtvätt där det har spillts perkloretylen eller en anläggning för tryckimpregnering där förorening skett.

Den eller de verksamhetsutövare som har orsakat föroreningen är i första hand ansvariga för sanera det förorenade området. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.


Blankett för anmälan av sanering av förorenad mark