Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften även av koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot ny luft utifrån och detta sker genom en fungerande ventilation. En bra ventilation minskar risken för hälsoproblem som allergier och andra överkänslighetsreaktioner.

Hur fungerar ventilationen?

Uteluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån via ventiler som ofta sitter ovanför eller under ett fönster. 

Frånluft kallas den smutsiga luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och förorenad luft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

Ventilationssystem kan delas in i tre huvudgrupper:

S = Självdragsventilation. Bostadens ventileras passivt utan någon mekanisk fläkt. Ventilationen styrs av temperatur- och tryckskillnader.
F = Frånluftsventilation. Bostadens ventilation drivs av en mekanisk frånluftsfläkt.
En köksfläkt med separat inkanal räknas inte som en F-ventilation.
FT = Från- och tilluftsventilation. Ventilationen drivs med mekaniska från- och tilluftsfläktar.

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att fastighetens ventilation med fastställda intervaller genomgår en funktionskontroll, en så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ett godkänt OVK-protokoll är dock ingen garanti för att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav, bostadens luftomsättning och luftflöden måste nämligen också kontrolleras.

Viktiga indikationer på dålig luftkvalitet är om människor upplever byggnadsrelaterade hälsobesvär, oönskad lukt eller dålig luft.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation(FoHMFS 2014:18) bör uteluftsflödet vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea (l/s m2) i bostäder. Det totala uteluftsflödet bör dock inte understiga 4 liter per sekund och person (l/s person).

Uteluftsflödet bör enligt FoHMFS 2014:18 vara minst 7 l/s och person + minst 0,35 l/s per m2 golvarea i skolor och förskolor.

Läs gärna mer om ventilation på Folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/ventilation/