Vad är radon?

Radon

Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Den bildas naturligt genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Radon finns med några undantag överallt i marken i mer eller mindre koncentrerad form. Radon i bostäder kommer från marken och/eller byggnadsmaterialet blå lättbetong. De som har egen brunn kan även få radon ifrån dricksvattnet. 

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor till antalet lungcancerfall till följd av radon. Folkhälsomyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. 

Radonmätning

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april, under en period av minst två månader men gärna längre. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari.

Beställ radonmätning

Det finns två ackrediterade laboratorium som erbjuder radonmätning. För beställning av mätdosor ta kontakt med ett av nedanstående laboratorium.

Mätdosorna levereras i paket om två eller tre dosor.

När du har gjort din beställning

När beställningen är gjord, skickas ett mätpaket hem till dig (efter cirka 2 veckor) med mätdosor som ska placeras ut enligt medföljande instruktioner. Efter avslutad långtidsmätning skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Ett resultat av radonmätningen skickas till dig med posten.

Mätning ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrummet. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Riktvärden och sanering

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft för bostäder och allmänna lokaler. Enligt Boverkets byggregler är även riktvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3.

Enligt de av riksdagen antagna nationella miljökvalitetsmålen ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 år 2020. Det är fastighetsägarens ansvarar att vidta åtgärder om radonhalten i en fastighet överstiger aktuella riktvärden.