Elda inte avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda målade brädor, gummidäck, möbler, plastförpackningar etc.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder.

Exponering av skadliga ämnen

Många ämnen med kända hälsoskadliga effekter frigörs eller bildas vid förbränning av organiskt material. Människan kan exponeras på olika sätt: 

  • Genom inandning av rök 
  • Genom föda eller dricksvatten
  • Barn kan via smutsiga fingrar få i sig dessa ämnen direkt

När man bränner material utsätter man sig själv och andra personer i sin omgivning för risker. När man eldat kan det finnas kvar föroreningar i marken. Man får även en aska som innehåller farliga ämnen som till exempel kadmium och kvicksilver. Ämnena kan påverka mark och vatten, vilket ger risker för till exempel dem som tar dricksvatten ur egen brunn och för dem som odlar grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Man kan dömas för miljöbrott om någon med uppsåt eller av oaktsamhet förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.