Eldning

Vedeldning
Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta beror bland annat på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt. I vissa fall beror det på att man eldar med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke vilket är förbjudet. Vedeldning i tätbebyggda småhusområden kan ge upphov till problem i form av luftvägsirritationer, dåligt lukt, sot och nedsmutsning. Rökgaserna innehåller flera hälsoskadliga ämnen, bland annat formaldehyd som är illaluktande och irriterande för ögon och luftvägar.

Olägenhet
Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan miljö- bygg- och räddningsnämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om miljö- bygg- och räddningsnämnden tidigare godkänt installationen. Att installera en kamin och sedan få eldningsförbud innebär att utlägg som gjorts för bygglovsansökan/bygganmälan, inköp och installation varit bortkastade.

Tänk på detta!
Öppna spisar, braskaminer och liknande är inte basuppvärmningskällor och bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen. Kombipannor är inte avsedda att eldas med ved. Det är direkt olämpligt att elda med ved i en gammal kombinationspanna. Förbränningen är dålig och verkningsgraden lägre än i pannor som är avsedda för enbart ved.

Elda med ved
Om du ska elda med ved ska den vara torr och helst av lövträd. Torr ved innebär att den minst lagrats/torkats i ett år. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar. Elda effektivt och miljövänligt. Det är bättre att elda sällan och rejält än att småelda.

Har du olägenheter av grannens vedeldning, ska du i första hand påtala detta för grannen. Gör grannen inget åt problemet med olägenheterna, kan du vända dig till miljö- bygg- och räddningsförvaltingen för att anmäla olägenheten.

 

 Se informationen här. -pdf