Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara de livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter.

15 Ekosystem

Detta är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 15.

Gällivare kommun är med i ReBorN - ett projekt som innebär att vi arbetar för att skydda och återställa ekosystemen i Vassara - och Lina älv.

ReBorN är ett EU-projekt som under åren 2016 - 2021 ska återställa 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen syftar till att förbättra eller återskapa skadade eller förstörda vattenmiljöer som uppkommit på grund av flottningsverksamheten som påbörjades i mitten av 1800-talet.

Gällivare kommun är partners i detta projekt och bidrar därigenom till genomförandet av projektet. I Gällivare kommun är delar av Vassara - och Lina älv med inom ramen för projektet. Syftet och målet med projektet är att förbättra livsmiljöerna för lax, öring, flodpärlmussla och utter.

Läs mer om projektet på ReBorNs hemsida som går i linje med Agenda 2030, delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.