Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda vår planet.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Nedan är exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att uppnå mål 13.

Klimatet i fokus genom kommunens målstyrning
Gällivare kommun har som mål att minska växthusutsläppen i linje med det nationella klimatmålet som bland annat innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några  ”nettoutsläpp” av växthusgaser till atmosfären.

Gällivare kommun har i sammarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) startat upp ett arbete med att kartlägga kommunens energiförbrukning. Kartläggningen genomförs både på kommunen som geografisk område, men då kommunen har störst rådighet över sin egen organisation samt ska föregå med gott exempel mot övriga aktörer i samhället tas även ett nuläge för kommunen som organisation fram. Läs mer om Hållbarhetsanalysen för ekologisk hållbarhet här.

Sammarbetet med LTU kommer ge kommunen möjlighet att simulera olika framtidscenarier kopplade till våra växthusgasutsläpp samt bättre möjlighet att prioritera åtgärder för ett vi på ett kostnadseffektivt sätt ska nå vårt uppsatta klimatmål.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna är ett paraplymål för många av de övriga klimatmålen. För fler exempel på vad vi i Gällivare kommun gör för att bekämpa klimatförändringarna läs mål 7,8,11 och 12.