Agenda 2030

Gällivare kommuns verksamhetsidé är att vara en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun. Verksamhetsidén beskriver vad kommunen vill åstadkomma. Hållbarhetsarbetet är grundstenen i kommunens målstyrningsarbete och ska kopplas till Agenda 2030 målen. Men vad är och innebär Agenda 2030?

Globala målen för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

De 17 globala målen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. Det övergripande syftet med agendan är

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

De globala målen ska ses som integrerade och odelbara, d.v.s. det behövs balans i arbetet med att nå målen och för att kunna hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan finnas mellan miljö, ekonomi, och sociala värden. Detta är en förutsättning för att kunna nå en hållbar utveckling.

Kommunerna har både ett ansvar och stor möjlighet att påverka utvecklingen i miljön genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, myndighet, kunskapsspridare, inspiratör och föredöme. Denna roll har blivit ännu viktigare utifrån ett lokalt arbete med Agenda 2030 där ökat samarbete och partnerskap med näringsliv och det civila samhället lyfts fram som viktiga förutsättningar i mål 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Miljödimensionen är en grundläggande förutsättning för att nå hållbarhet inom den sociala dimensionen i Agenda 2030. En god livsmiljö kräver till exempel ett fungerande ekosystem som långsiktigt förser oss med mat, frisk luft och rent vatten. Grundförutsättningen i sin tur för att uppnå ekologisk hållbarhet handlar till stor del om att uppnå en hållbar konsumtion och produktion. Detta resonemang visar än en gång på att de globala målen ska ses som integrerade och odelbara och kräver parallella och omsesidiga insatser för att vi ska nå en hållbar utveckling!

Nedanstående bild illustrerar förhållande och beroende mellan agendans olika dimensioner där den ekologiska dimensionen utgör basen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detta är ett av flera sätt att illustrera hållbar utveckling.  

Ekonomiska Sociala Miljömässiga

Figur 4. Bild från Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.
Illustration: J. Lokrantz/Azote

Om cirka tio år ska Agenda 2030 och de globala målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå.

Läs mer om de globala mål som är starkt knutna till det ekologiska perspektivet i Gällivare kommun samt exempel på hur Gällivare kommun arbetar för att uppnå dem:

06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 6
07-hallbar-energi-for-alla  

Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 7

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 9
11-hallbara-stader-och-samhallen   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 11
12-hallbar-konsumtion-och-produktion   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 12
13-bekampa-klimatforandringarna   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 13
15_ekosystem   Detta gör vi i Gällivare kommun för att uppnå mål 15