Djur

Djurskydd

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. I djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas, djur skall bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Kontakta därför länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen. 

 

Ibland behöver du tillstånd från kommunen

Tillstånd från kommunen krävs om man ska hålla...

  • nötkreatur, häst, får, ren, svin, get
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

...inom de områden detaljplan finns eller områden som
omfattas av områdesbestämmelser.

 

Vid prövning av tillstånd handlar det ofta om avvägningar mellan att ha djuret och de störningar som djuret kan ge upphov till, exempelvis ljud och lukt. Galglada tuppar är ett bra exempel på när grannar kan störas av djurhållningen.

 

Då djur kan störa människor

Enligt förordningen om miljöfarlig verkssamhet och hälsoskydd i miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Det innebär att var och en som skaffar sig djur tar på sig ansvaret för att djurhållningen inte inverkar negativt på människor och miljö. Djurägaren ska alltså även se till att djuren stör andra människor så lite som möjligt.

I Gällivare kommun är det Miljö- bygg- och räddningsförvaltningens uppdrag att med lagar i miljöbalken som stöd, utreda om det finns olägenhet för människors hälsa. Det kan exempelvis handla om lukt- och ljudstörningar samt allergi. Däremot ingår inte lagen om tillsyn över hundar och katter i kommunens tillsynsansvar utan hanteras av polismyndigheten.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska de…

”…hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

 

Husdjur

Hundar och katter är våra vanligaste husdjur. Som djurägare berörs man av flera olika bestämmelser. Några av dem är lagen om tillsyn över hundar och katter som hanteras av polismyndigheten, djurskyddlagen där länsstyrelsen har tillsynsansvar och miljöbalken där kommunen är tillsynsmyndighet då olägenheter för människors hälsa kan uppkomma. Mer information om vad som gäller för hundar och katter hittas i djurflikens underrubriker.Kontakt:

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post: mobpost@gallivare.se
Tel: 0970-818 000