Vem ansvarar för avfallet?

Kommunerna ansvarar för avfall från hushåll

Det är kommunen som är ansvarig för att ta hand om avfall från hushåll. det brännbara restavfallet hämtas med sopbil och körs sedan till mellanlagret på Kavahedens avfallsanläggning. Där lastas avfallet om för att transporteras vidare till Boden på förbränning. Gällivare kommun håller på att införa seperat matavfallsinsamling. det innebär att du som inte har egen kompost eller avfallskvarn kommer att få en brun tunna, var matavfall ska slängas. Från och med år 2023 kommer matavfall och restavfall samlas in separat från varandra men en två-fackbil. Matavfall kommer att rötas i Boden till biogas. 

Gällivare kommun har en renhållningsordning med lokala föreskifter om avfallshantering och en avfallplan. De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen innehåller bland annat uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Kommunen ska också informera medborgarna om hur avfall ska sorteras och var det ska lämnas.

Producenterna

Producentansvaret innebär att producenten ska ansvara för att produkterna i fråga samlas in och återvinns på ett miljömässigt hållbart sätt. Tanken är att producentansvaret ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för dessa produktgrupper i dag:

  • Förpackningar
  • Returpapper
  • Däck
  • Batterier
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • Läkemedel (förutom cytostatika och cytotoxiska läkemedel)

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Producenterna har anförtrott administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

Dessa fem bolag har ett gemensamt servicebolag Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI

Hushållen är avfallsproducenter

Hushållen ansvarar för att avfallet lämnas till kommunen. Alla är skyldiga att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen och i Sverige.

Hushållen har också skyldighet att sortera returmaterial (såsom förpackningar, tidningar och däck), elavfall och farligt avfall och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.

Företag och verksamheter är också avfallsproducenter

Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor, företag etc.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själv för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Läs mer om sopor på www.sopor.nu