Vem ansvarar för avfallet?

Kommunerna

Kommunen är ansvarig för att ta hand om hushållsavfallet. Hushållsavfallet hämtas med sopbil och körs sedan till mellanlagret på Kavahedens avfallsanläggning. Där lastas avfallet om för att transporteras vidare till Kiruna på förbränning.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla de föreskrifter för avfallshantering som gäller för kommunen och en avfallsplan som bland annat ska innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kommunen ska också informera medborgarna om hur avfall ska sorteras och var det ska lämnas.

Producenterna

Producentansvaret började med förpackningar redan i mitten av 90-talet men gäller nu för många fler produkter. Producentansvaret innebär att producenten ska ansvara för att produkterna i fråga samlas in och återvinns på ett miljömässigt hållbart sätt. Tanken är att producentansvaret ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för dessa produktgrupper i dag:

  • Förpackningar
  • Returpapper
  • Däck
  • Batterier
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • Läkemedel (förutom cytostatika och cytotoxiska läkemedel)

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Producenterna har anförtrott administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

Dessa fem bolag har ett gemensamt servicebolag Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI

Hushållen är avfallsproducenter

Hushållen ansvarar för att hushållsavfallet lämnas till kommunen. Alla är skyldiga att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen och i Sverige.

Hushållen har också skyldighet att sortera returmaterial (såsom förpackningar, tidningar och däck), elavfall och farligt avfall och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.

Företag och verksamheter är också avfallsproducenter

Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor, företag etc.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själv för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Läs mer om sopor på www.sopor.nu