Hämtning av hushållsavfall

Hur ofta töms soptunnan

Villor
Sopbilen hämtar hushållsavfall från villor för permanatboende varannan vecka. De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativt avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka.

Fritidhus
Hushållsavfall hämtas från fritidshus varannan vecka under perioden vecka 22 till 39. De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativ avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka under tömningsperioden.

Verksamheter och flerbostadshus
Hushållsavfall hämtas minst varannan vecka och som mest tre gånger i veckan. De som sorterar ut matavfall i egen kompost alternativ avfallskvarn sker hämtning minst var åttonde (8) vecka och som mest var fjärde (4) vecka.

Inventering pågår av alla fastigheter inom Gällivare kommun

Enligt renhållningsordningen ska varje bebyggd fastighet i Gällivare kommun, inom de fastlagda hämtningsområdena, finnas registrerade i kommunens renhållningsregister och betala en fast avgift för den service och de tjänster som finns tillgängliga för alla i kommunen, t ex återvinningscentraler och miljöstationer.

Är du folkbokförd på fastigheten ska du även betala en rörlig avgift (soptömningsavgift)enligt renhållningstaxan och ha ett sopkärl för utsorterat avfall om inte särskilda skäl som befrielse, uppehåll mm finns.

Berörda inom de aktuella områdena kontaktas med informationsbrev.

Märkning av gröna tunnan

Alla kärl i småhus, fritidshusen och flerbostadshus har märkts med en RFID transponder och ett databaserat klistermärke med uppgifter om adress, tömningsintervall, kärlets storlek och abonnentnummer.

Nu är kärlmärkningssystemet igång fullt ut. 
Varje tömning av enskilt kärl registreras med kund, datum, klockslag samt  avvikelse ifall kärlet inte går att tömma. Kärl; ej utdraget, blockerat, felvänt, snö & halt, fastfruset, överfullt. Allt detta och mycket mer kan utläsas av oss på renhållningen.

K-märkt

Om en tunna är K-märkt betyder det att avfallslämnaren komposterar själv och att tömning sker 1 ggr/mån.

S-märkt

Kärl märkta med S har sommartömning och töms mellan veckorna 22-39.
 


Vid frågor angående tömning, debitering, extra tömning och nytt kärl kontakta

Renhållningsfakturor
0970-818 208
Telefontid:
Tisdag och torsdag kl 9:30 – 11:30

Utökad telefontid under mars, juni, september, december
tisdag och torsdag kl 14:30-16:00
renhallningsfakturering@gallivare.se