Övrigt verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall kan jämföras med hushållens grovsopor. Det kan vara allt från träspill, metallskrot, gipsskivor till gummirester. Det är upp till varje företag hur den praktiska hanteringen går till.

Sortera på ÅVC

Avfallet kan transporteras av företagets egna medarbetare till Kavahedens återvinningscentral (ÅVC) och sorteras för hand på rampen.

Väga 

Större mängder kan slängas i container och sedan köras till Kavahedens avfallsanläggning där det vägs in och sedan tippas på avsedd yta.

Det kostar alltid mer att köra in blandat avfall än sorterat avfall eftersom avfallet då måste sorteras i efterhand med grävmaskin. Ibland blir det omöjligt för grävmaskinen att sortera avfallet och då blir företaget tvungen att komma tillbaka och hämta avfallet till källan för omsortering.

Det blir aldrig lika bra som om avfallet skulle ha källsorterats på företaget. Det är smartare att sortera där avfallet uppstår, både miljömässigt och ekonomiskt sett. Varje gång avfallet behöver klassas om och ett sorteringsförsök utförs kan fakturan för inkörning av avfall bli högre.

Deponera

Endast 5 procent av avfallet som kommer till anläggningen deponeras. Det är bara avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller brännas som deponeras. För att få deponera avfall måste det först karaktäriseras.

OBS! kavahedens avfallsanläggning tar ej emot 
1. Krossbart mtrl större än 50x50 cm (0,5m3). 
2. Stenar (alla stolekar). 
3. Stubbar (kontakta Miljönämnden för information på hur du blir av med stubbar)

Kom ihåg!

Det får aldrig finnas farligt avfall, el-avfall eller hushållsavfall i containrarna, inte heller i de containrar som innehåller blandat avfall. Vi tar då ut en extra sorteringsavgift, enligt gällande taxa.
Länk till taxor