Avgifter

Du som villaägare får den gröna soptunnan tömd men även tillgång till återvinningscentraler för grovsopor och miljöstationer för farligt avfall. Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan någon stöd från skattemedel.

Fast avgift
Avfallstaxan är uppbyggd på en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften är kostnaderna för alla tjänster som fastighetsägare har tillgång till samt all nödvändig information, administration och planering inräknad. Det innebär att den fasta avgiften betalar för återvinningscentralerna i Gällivare och på landsbygden, miljöstationerna, delar av Kavahedens avfallsanläggning med entreprenad, planering, administration och information. I den fasta avgiften är även kostnader för tillsynsavgifter, täckning och avslutning av deponier samt efterbehandling inräknade.

Vem ska betala fast avgift?
Fast avgift ska tas ut för de tjänster och den service som finns tillgänglig. Fastighets-/husägare har, oavsett geografiskt läge, avfall som exempelvis kan uppstå i samband med in- och utvändigt underhåll av fastighet eller vid skötsel av denna. Detta avfall ska omhändertas på ett säkert sätt och kommunen har därför iordningsställt återvinningscentraler och miljöstationer.

Varje fastighet genererar avfall vilket innebär att fast avgift tas ut både för villa och för fritidshus även om fastighetsägaren är den samma. Den rörliga avgiften tas av de fastighetsägare som har tömning av hushållsavfall.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften varierar med behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Den rörliga avgiften består av kostnader för tömningen av gröna tunnan, transporter, förbrännigsavgifter och skatter.