Miljö & hälsa

Miljöavdelningen utför tillsyn utifrån miljöbalkens lagstiftningsområde och kringliggande lagstiftning, livsmedelslagstiftningen och receptfria läkemedel i huvudsak.
Förutom tillsyn så hanterar vi bl.a. anmälningar och tillstånd för olika verksamheter och åtgärder, hjälper regionen med smittspårning och yttrar oss i olika tillståndsärenden till andra myndigheter.

Detta kan du förvänta dig av oss:

 • Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kompetent personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende. Våra handläggare har olika sakområden som de har fördjupad kompetens inom.
 • Du kan besöka eller ringa oss under kommunhusets ordinarie öppettider. Under rådande Covid-tider kan bemanningen variera.
 • Vid förfrågan via telefon, mejl (mobpost@gallivare.se) eller brev kontaktar vi dig inom tre till fem arbetsdagar. Vid mycket komplexa frågeställningar kan svaret dröja och vi återkommer då till dig om detta.
 • Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär
 • Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan enligt miljöbalkens område behöver kompletteras med nya handlingar inom fyra arbetsveckor. I samband med det får du även information om vem som handlägger ditt ärende.
 • Vi kommer ge dig ett beslut med anledning av din ansökan/anmälan enligt miljöbalken inom sex arbetsveckor från en komplett ansökan.
 • Komplettering av ärenden inom livsmedelslagstiftningens område kommer att meddelas dig inom en vecka.
 • Vi kommer ge dig ett beslut med anledning av din livsmedelsregistrering inom två arbetsveckor.
 • Rapport från tillsynsbesöket kommer skickas till dig inom fyra till sex veckor.
 • Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att våra tidsramar inte hinner efterlevas.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan åtgärden påbörjas.
 • Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan och att underlagen är tydliga.
 • Att de kartor och ritningar du lämnar in är skalenliga och att efterfrågad information är utsatt. Vi ser gärna att handlingarna skickas digitalt via någon av våra e-tjänster alternativt mobpost@gallivare.se
 • Att vid förfrågan om komplettering eller förtydliganden besvaras våra mail/samtal/brev.
 • Att ni håller oss uppdaterade vid förändringar inom verksamheten som t.ex. byte av kontaktperson, förändrade omfattningar av verksamheten m.m.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle
Kommunplanens målsättningar grundar sig i Agenda 2030-målen om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Kommunplanen styr vårt arbete, liksom att följa de lagar och regler som gäller vid vår myndighetsutövning.
Miljöbalken (1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Livsmedelslagstiftningen syftar till att det livsmedel som man äter och dricker ska vara säkert att konsumera. I det begreppet ingår bl.a. att konsumenterna ska få tillräcklig och korrekt information. Livsmedlen ska inte heller innehålla sådana halter av ämnen så att de kan vara hälsoskadliga.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen verkar för att Gällivare kommun ska bli en arktisk småstad i världsklass.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Berätta det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via e-post, mobpost@gallivare.se

 

Att värna om Gällivares miljö och invånarnas hälsa är en viktig fråga och sker med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som utifrån politiska målsättningar och ambitioner.

Inom miljö- bygg och räddningsförvaltningen finns 3 huvudsakliga delar. Bygg granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Räddning arbetar för att rädda liv, miljö och egendom samt skapa trygghet för den som vistas i kommunen. Miljö bedriver tillsyn inom miljöskydd (på företag som har eller kan ha miljöpåverkan), hälsoskydd (kontroll av inomhusmiljön för t.ex. elever), livsmedel (den som säljer livsmedel ska ha god kontroll på sina produkter) samt dricksvatten, smittskydd och till viss del, renhållning/avfall. 

Miljöstipendium 2021

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen

E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx

Förvaltningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000 vx

Miljöchef
Helena Olofsson
Tel: 0970-818 000 vx

Övrig kontakt miljö