Vaccination

Vaccinationen i Norrbotten flyter på bra. Från 9 agusti kommer även undomar 16-17 år (från f-05) kunna vaccinera sig.

20 juli

Vaccinering kommer att hanteras via Regionens vaccinationsmottagningar. Bokningen för dessa kommer att öppnas ungefär samtidigt i hela landet. Det blir troligen i slutet av v31, om inte förutsättningarna ändras (ex vaccintillgång), eftersom ändringen av författningen angående ordinationsrätt för vaccin mot Covid-19 kommer att träda i kraft då. Information kommer att gå ut via 1177 och via brevutskick till vårdnadshavare inkl. hälsodeklaration och samtyckesblankett.

Förutom de som tidigare inkluderades i 16-17 år riskgrupp tillkom nu de med extrem övervikt. Barnmottagningarna kommer att kalla dessa barn till vaccination. Om de önskar kan det gå att planera för vaccination på någon av Regionens vaccinationsmottagningar förutsatt att barnläkare har ordinerat och att man planerar in särskilda tillfällen där Regionen har kompetens (sjuksköterskor som är vana att vaccinera barn) på plats på respektive vaccinationsmottagning.

Sammanfattning

• Till och med vecka 27 har cirka 241 377 vaccindoser givits i Norrbotten.
• Drygt 71 % (144 926) av vuxen befolkning är vaccinerade med minst en dos.
• Drygt 47 % (96 411) av vuxen befolkning är det vi kallar färdigvaccinerade med två doser.
• Vaccinationsviljan i länet är god. Cirka 90 % av befolkningen över 40 år har påbörjat vaccinationen. Majoriteten har fått två doser.
• Alla vaccindoser som kommer till länet används och prioritetsordningen följs.
• I september uppskattas alla norrbottningar i målgruppen 18 år och uppåt vara vaccinerade med minst en dos. Vaccinationen av de 16-17-åringar som också ska vaccineras påbörjas efter sommaren.
• I oktober uppskattas alla i målgruppen, inklusive 16-17-åringarna, vara färdigvaccinerade.
• Viktigt att komma ihåg att vaccinationen endast ger i nivå 70-80 % skydd mot klinisk sjukdom om man smittas av annan.
• Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och sjuk. Sannolikt är smitt-samheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
• Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död. Men skyddet är inte 100 %...

 

 

2021-05-25
Belastningen på vården är fortsatt väldigt hög

Många är i behov av inneliggande vård. Vaccinationsviljan i länet är god. Alla vaccindoser som kommer Regionen tillhanda används och prioritetsordningen följs. Omkring 90 % av befolkningen över 60 år har påbörjat vaccinationen. På grund av begränsat antal vaccindoser så kommer den stora vaccinationsinsatsen för Fas 4 att rulla igång ordentligt i början på juni.

 

Status vaccination Fas 1-3:
Många i Fas 1-3 kommer att få sin andra dos vaccin inom de närmaste veckorna.
Större delen av befolkningen som ska vaccineras i Fas 3 är nu påbörjade i länet.

Status vaccination Fas 4:
Möjligheter att boka vaccinationstid för personer över 50 år i Fas 4 har öppnats, men på grund av begränsat antal vaccindoser så kommer den stora vaccinationsinsatsen för Fas 4 att rulla igång ordentligt i början på juni.

Långtidsprognos utifrån de leveransbesked vi har idag:

 • I augusti uppskattas alla norrbottningar i målgruppen, 18 år och uppåt, vara vaccinerade med minst en dos.
 • Innebär att alla norrbottningar har ett förstärkt skydd mot covid-19 i september.
 • Skiftet september/oktober uppskattas alla vara fullvaccinerade.

Viktigt att komma ihåg att vaccinationen endast ger uppskattningsvis 70-80 % skydd mot klinisk sjukdom om man smittas av annan. Det betyder att du som är vaccinerad kan smitta andra om du blir smittad och sjuk. Dock är det sannolikt att smittsamheten blir betydligt lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos en vaccinerad person. Vaccinationen ger ett väldigt bra skydd mot svår sjukdom eller död. Men skyddet är inte 100 %...

2021-04-13
Vaccination rullar på bra

Vården är fortfarande ansträngd med ett stort behov av inneliggande vård. Enligt Pia Näsvall på Region Norrbotten är det färre äldre som behöver vård vilket är ett resultat av vaccinationerna.

Enligt Näsvall går vaccinationen i länet bra men hon uppmanar till bokning av tid via webben då det uppstått telefonköer under gångna veckan.

Status vaccinationer:

 • Till och med vecka 13 har cirka 56 000 vaccindoser getts
 • Cirka 15 000 personer är fullvaccinerade

Status vaccination Fas 1 – ca 22.400 personer i Norrbotten:

 • Alla (totalt 3 369 personer) som bor på SÄBO är fullvaccinerade.
 • Alla (totalt 3 612 personer) personer med hemsjukvård samt vuxna hushållskontakter till dessa är fullvaccinerade.
 • Personer med hemtjänst samt vuxna hushållskontakter till dessa (totalt 7 244 personer) beräknas vara fullvaccinerade vecka 12-14. 

Status vaccination Fas 2:

 • De äldsta åldersgrupperna (70+), dialyspatienter och organtransplanterade har påbörjat vaccinering.

Status vaccinleveranser:

 • Preliminärt leveransbesked: Johnson & Johnsons vaccin börjar levereras vecka 15.

Utifrån dessa förutsättningar beräknas att:

 • Totalt kommer ca 65 000 doser vaccin ha getts fram till vecka 14
 • Cirka 15 000 personer kommer vara fullvaccinerade under vecka 14

Långtidsprognos utifrån de leveransbesked vi har idag:

 • I juni uppskattas 80.000 norrbottningar, och därmed alla över 65 år (61.000 personer), vara fullvaccinerade samt drygt 100.000 personer vaccinerade med sin första dos.
 • Alla 18 år och uppåt uppskattas vara fullvaccinerade augusti/september

 

2021-03-23
I länet har det 35 000 doser vaccin getts fram till vecka tio.
12 % över 18 år är vaccinerad med en eller två doser 6% är fullvaccinerad, jämfört med riket där man har vaccinerat 4–5 %
Vaccin fördelas i länen efter åldersstrukturen så bilden speglar ålder i länet

I länet är den större andelen av äldre vaccinerade.

 • 90 eller äldre har ca 85 % fått dos en eller två
 • 80–89 år 55 % har fått dos en eller två
 • 75 år och äldre kan nu boka tid för vaccin

 

Prognos framåt för fullvaccinerade; vecka 17 så kommer ca 22 000 vara vaccinerade

Ökning av vaccinet Pfizer kommer ske under vecka 14

Besked från FHM om Sverige ska fortsätta med Astra Zeneca ges på torsdag

 

2021-03-16
Under veckat tio så kommer ca 38.000 vaccindoser ha getts i länet  och cirka  12.000 personer kommer att vara fullvaccinerade. Just nu pågår fas 1 i prioriteringsordningen

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Dom vaccinationssorter som används är

 • mRNA: Pfizer och Moderna
 •  Astra Zeneca, som för tillfället stoppats innebär att 3800 norrbottningar kommer få annat vaccin  och en viss försening kommer att ske.

2021-03-12

Statistik från vaccinationer inom Gällivare Kommun, gällande särskilda boenden, hemsjukvården, personal inom hemtjänst och särskilda boenden. 

 

Särskilda boenden, brukare 201 st. Dos 2. Klart!

Hemsjukvårdens brukare 163 st dos 1 , ännu ett litet antal som inte fått dos 2 men alldeles strax ca 163 st klara.

Personal inom hemtjänsten och särskilda boenden 176 st dos 2 och ytterligare 350 st har fått dos 1.

Vi har påbörjat vaccinera brukare inom LSS, (FAS 2) men fått pausa den vaccineringen beroende på tillgång av vaccin.

 

 

2020-02-23

Brukare på kommunens Särskilda boenden har nu fått full vaccination alltså både dos ett och dos två.  De som har hemsjukvård kommer att vara fullvaccinerade under vecka 9. 

 250 stycken av personal med vårdnära kontakter har fått full vaccination av cirka 750 intresseanmälda. Cirka 120 vaccineras varje vecka beroende på tillgång på vaccin. 

 Fas 2 kommer att inledas efter vecka 9. Någon detaljplanering är ännu inte gjort eftersom vaccin leveransen styr planeringen. 

 

 

 

2021-02-17

Allt fler med fullvaccin i Gällivare
Vaccineringen i Gällivare flyter på bra och allt fler har nu fått både dos ett och två. Efter vecka sex börjar allmänheten bjudas in för vaccination, det äldre är först på tur.

Vaccinationsgenomförandet på SÄBO, hemsjukvård och kommunens vård och omsorgspersonal

Vecka 6 vaccinerade Regionen 233 personer i Gällivare med hemtjänst och deras hushållskontakter. Vaccinationerna utfördes i Gällivare, Puoltikasvaara, Dokkas och Hakkas.

Vecka 7 är 100 personer från Gällivare med hemtjänst inbjudna till vaccination. Inbjudningarna görs via brev som även delas ut av hemtjänstpersonal.

Efter vecka 6 har samtliga med hemtjänst blivit erbjudna tid för vaccination och vi går då över till att vaccinera allmänheten – med de äldsta först. I veckan kommer alla som är 85 år och äldre få ett brev hem med erbjudande om vaccinering.

2021-02-02

Vaccin
På fredagen hade 7500 doser vaccin getts i länet.

Fas 2 (beräknas starta februari 2021)

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

 Fas 3 (beräknas starta mars 2021)

 • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4 (beräknas starta april 2021)

 • Övriga personer som är 18 år eller äldre och inte tillhör en riskgrupp.

Boka vaccinering
Du ska kunna boka din vaccinering via 1177 och även via ett telefonnummer för de som inte har bank-id. Du som är 70 år och äldre får också ett utskick.

I Gällivare finns lokaler färdigställda på sjukhuset där vaccination kommer att ske. Var exakt kommer finnas i bokningen.

Vill du följa vaccinering i länet gör du det här:
https://experience.arcgis.com/experience/6df5491d566a44368fc721726c274301

2021-01-21

2021-01-18

Nu har alla brukare på särskilda boenden (SÄBO) fått sin första dos med vaccin mot Covid-19. Detta avslutades förra veckan. Den andra dosen ges två till tre veckor efteråt. Totalt har nu 211 brukare vaccinerats på kommunens samtliga särskilda boenden. Vaccineringen har flutit på bra utan några komplikationer. Under nästa vecka börjar kommunen vaccinera brukare i hemsjukvården med dos ett.

Vaccinationen sköts genom Gällivare kommuns vaccinationsgrupp som består av sjuksköterskor från kommunens verksamheter, samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och en vaccinationssamordnare. Gruppen samordnar och planerar det interna arbetet samt för dialogen med Region Norrbotten.  En gång i veckan så samordnas ett möte där det beslutas hur många doser som Gällivare kommun får levererat kommande vecka. Det är viktigt att varje kommun har resurser att kunna ge samtliga vaccinationsdoser som beslutas att de ska tas emot.

 

2021-01-11

Covid-19 vaccination för brukare inom kommunens särskilda boenden har nu kommit till Gällivare. Vaccination kommer att ske på Forsgläntan, Älvgården, Hedgården och Enen.

Vaccination i denna omgång är beräknad att räcka till alla brukare på dom särskilda boendena. Någon mer detaljerad tidsplan redovisas inte då antalet vaccinationsdoser som anländer per vecka kan variera. Om du som anhöriga har frågor kontaktar du ansvarig sjuksköterska på det aktuella boende.

Doser i länet
Norrbotten ska få totalt 9225 doser under januari och 89 250 doser under februari, förutsatt att Sverige får de utlovade antalet. Alla som vaccinerar sig behöver två doser.

I först hand vaccineras nu (prioritering beslutad av Folkhälsomyndigheten)

 • Personer på SÄBO och de som har hemtjänst
 • Vård och omsorgspersonal som arbetar nära personer ovan
 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Kommunens planering är styrd av den nationella planeringen, att Sverige får rätt antal köpta doser. Vi följer Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan om vilka grupper som ska prioriteras. Vi lägger löpande ut information på hemsidan så snart vi vet när nya doser anländer till kommunen och vilka som står på tur att vaccineras.