Strandskyddsdispens

Bra att veta när du söker strandskyddsdispens

I Gällivare kommun är strandskyddet 100 meter från strandkanten både upp på land som ut i vattnet. Syftet är att skydda allmänhetens friluftsliv och numera också att slå vakt om den biologiska mångfalden kring land- och vattenområden. 

Strandskyddet innebär förbud mot att vidta en rad åtgärder som motverkar bestämmelsernas syften. Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:

  •  Bygga nytt eller ändra byggnader så att de kan användas till något annat ändamål
  •  Gräva eller förbereda för byggnationer
  •  Utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Ingreppen får heller inte väsentligt försämra livsvillkoren för djur och växter. Exempel på sådant kan vara båthamnar, bryggor, stängsel, parkeringsplatser, golfbanor, att fälla träd eller gödsla.

Finns det särskilda skäl kan dispens lämnas från strandskyddsbestämmelserna. Sådan dispens ges för de flesta åtgärderna av miljö och byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov, undantag är t.ex. dammar och åtgärder inom naturreservat där dispens söks hos länsstyrelsen.

Till en dispensansökan bifogas handlingar som beskriver vad du skall göra. Normalt krävs fasadritningar, planritning och en karta med projektet inritat och måttsatt. Mer information och ytterligare handlingar som kan vara aktuella framgår här.