Riktlinjer camping

Riktlinjer för uppställning av campingenhet med förtält av hårt material s k spiketält.

1. Med hänsyn till brandspridningsrisk skall campingenheter placeras med minst 4 meters mellanrum. Med campingenhet avses t ex den ihopsatta enheten husvagn-förtält/spiketält. En campingenhet kan även bestå av enbart husvagn. Avståndet är ett absolut minimum enligt MSB rekommendation för husvagns camping. Avståndet skall ej understiga 4 meter.

2. Uppställning av spiketältet är alltid lovpliktigt enligt PBL 9KAP § 2. (Bygganmälan)

3. Dragstängerna på husvagnen ska vara riktad mot farbar väg så man kan dra undan husvagnen i händelse av brandspridningsrisk.

4. Bredden på spiketält får ej överstiga 2,5 m. Längdmåttet får ej överstiga campingenhetens mått.

5. Spiketält ska ha karaktären av ett "påhäng" till campingenhet, ej tvärtom, och skall transporteras bort från campingområdet när campingenhetens uppställning upphör.

6. Kvarlämnade spiketält, även nedmonterade, bedöms av miljö- och byggnämnden som olovligt uppförda byggnader eller som olovligt upplag. Olovligt byggande strider mot bygglagstiftningen och kan medföra föreläggande och påföljder i form av byggsanktionsavgift och vite. PBL 11Kap 38 § och 11KAP 51 §

7. Bränslen (bensin, fotogen) bör ej förvaras i spiketält, ej heller under eller i husvagnen. Endast elektrisk uppvärmning är tillåten (campingenhetens ordinarie gasolsystem kan givetvis nyttjas).

8. Att installera en eldstad för fastbränsle i spiketältet är förbjudet.

9. Längre än 12 månaders uppställning av campingenhet är bygganmälningspliktig åtgärd.

10. Tidsbegränsad bygglov för spikertält kan beviljas för 3år i taget med en och samma bygglovsanmälan.