Avgifter för bygglovet

Gällivare kommun tillämpar SKL bygglovstaxa. Kommunfullmäktige antar årligen en plan- och bygglovtaxa. Bygglovstaxan för 2021 är antagen 2020-09-21 § 106.

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8 § i plan- och bygglagen. Miljö- bygg- och räddningsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked och i ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Allmän rådgivning är en viktig del av nämndens verksamhet, som bedöms motsvara 25 % av den totala verksamheten inom byggområdet. Denna del förutsätts vara skattefinansierad.

För att du ska få exakt besked om avgiften för just ditt byggärende gör vi en beräkning baserad på bygglovansökan och de åtgärder som nämnden beslutar om.